Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด, แม่ฮ่องสอน = Statistical reports of changwat, Mae Hong Son.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 ม899 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ = Statistical reports of Changwat Surin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 ส861 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดสถิติ 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / กองแผนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2537?]
เลขเรียก378.05021 จ683ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการวิจัยระยะแรก (2534-2535) การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2537.
เลขเรียก333.72 ส181ส 2534-35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธุปฏิบัติ / จิระปุญโญภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งจิริปุญโญภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2537.
เลขเรียก294.34 จ517ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพันวิธี ประหยัดเงิน ประหยัดใช้ ช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว
ชื่อผู้แต่งช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สากลการพิมพ์ 2537
เลขเรียก640.42 ช19ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมสำหรับเยาวชน รู้รอบตัว / เจน เอลเลียตต์ และโคลิน คิง เขียน ; เชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ แปล ; ม...
ชื่อผู้แต่งเอลเลียตต์, เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2537.
เลขเรียก030 อ915ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2537.
เลขเรียกAE6 ส678 2537e
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2537.
เลขเรียกAE6 ส678 2537f
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2537.
เลขเรียกAE6 ส678 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย / กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์ ; จิระนันท์ พิตรปรีชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มบริษัทฟรีเมียร์ ; 2537.
เลขเรียก390.09593 ส736
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อการเรียนวิชาการเชื่อมพลาสติก / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ.
พิมพลักษณ์[ลำปาง] : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2537.
เลขเรียก668.4 ศ812ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนสังคมศึกษา ประเทศของเรา 1-2 รายวิชา ส 101 - ส 102 / กระมล ทองธรรมชาติ...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งกระมล ทองธรรมชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท., [2537]
เลขเรียก959.3 ก219ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 605 / สืบแสง พรหมบุญ, ณรงค์ พ่วงพิศ และสัญชัย สุวังบุตร.
ชื่อผู้แต่งสืบแสง พรหมบุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท, [2537]
เลขเรียก909.8 ส736ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการตลาด = Principles of Marketing / พิบูล ทีปะปาล.
ชื่อผู้แต่งพิบูล ทีปะปาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHF5415 .พ692 2537,658.8 พ692ห 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา