Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย / อภิชัย พันธเสน...[และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียก306.85 อ251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สภาพทรัพยากรประการังบริเวณชายฝั่งตะวันออก = Satatus of coral resouces along ...
ชื่อผู้แต่งวิภูษิต มัณฑะจิตร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก593.6 ว661ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการเงินประจำปี 2536 ของสหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการอื่น / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537
เลขเรียก334.5 ก927ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการเงินประจำปี 2536 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537
เลขเรียก334.2 ก927ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุอุตสาหกรรม = Industrial material / โดย มณฑล ฉายอรุณ.
ชื่อผู้แต่งมณฑล ฉายอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2537.
เลขเรียก620.11 ม122ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารทางวิชาการ ประจำปี 2537 / สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา.
พิมพลักษณ์[นครนายก] : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2537.
เลขเรียก089.9591 ร925ว 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์แรงงาน เล่ม 2 : กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537.
เลขเรียก344.01 ร636ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ = Business statistics / โดย ปรีชา ศรีสมานไมตรี...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ), 2537.
เลขเรียก519.53 ส184 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด, นราธิวาส = Statistical reports of changwat, Narathiwat.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 น236 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด, อุตรดิตถ์ = Statistical reports of changwat, Uttaradit.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 อ812 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด, แม่ฮ่องสอน = Statistical reports of changwat, Mae Hong Son.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 ม899 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ = Statistical reports of Changwat Surin.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 ส861 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดสถิติ 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / กองแผนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2537?]
เลขเรียก378.05021 จ683ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการวิจัยระยะแรก (2534-2535) การประเมินศักยภาพทางนิเวศวิทยาและยุทธวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2537.
เลขเรียก333.72 ส181ส 2534-35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธุปฏิบัติ / จิระปุญโญภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งจิริปุญโญภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิจิตรหัตถกร, 2537.
เลขเรียก294.34 จ517ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา