Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2537 / จังหวัดจันท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืน (2537 : จันทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสทีซี พีด จำกัด, 2537.
เลขเรียก639.5 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ 27 มกราคม 2537 / โดย คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร, 2537.
เลขเรียก333.91 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลตำบลบ้านบึง ประจำปี 2536 / เทศบาลตำบลบ้านบึง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : เทศบาลตำบลบ้านบึง, [2537?]
เลขเรียก352.0593 ร451 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โครงกา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก304.2 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยมลพิษทางน้ำของน้ำทิ้งจากอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537.
เลขเรียกTD157.5 ร262 2537,363.7394 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาแบบจำลองพฤติกรรมของครัวเรือนในประเทศไทย / อภิชัย พันธเสน...[และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียก306.85 อ251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สภาพทรัพยากรประการังบริเวณชายฝั่งตะวันออก = Satatus of coral resouces along ...
ชื่อผู้แต่งวิภูษิต มัณฑะจิตร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก593.6 ว661ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการเงินประจำปี 2536 ของสหกรณ์บริการ สหกรณ์บริการอื่น / กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537
เลขเรียก334.5 ก927ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการเงินประจำปี 2536 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537
เลขเรียก334.2 ก927ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุอุตสาหกรรม = Industrial material / โดย มณฑล ฉายอรุณ.
ชื่อผู้แต่งมณฑล ฉายอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2537.
เลขเรียก620.11 ม122ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารทางวิชาการ ประจำปี 2537 / สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา.
พิมพลักษณ์[นครนายก] : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2537.
เลขเรียก089.9591 ร925ว 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์แรงงาน เล่ม 2 : กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537.
เลขเรียก344.01 ร636ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติธุรกิจ = Business statistics / โดย ปรีชา ศรีสมานไมตรี...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ), 2537.
เลขเรียก519.53 ส184 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด, นราธิวาส = Statistical reports of changwat, Narathiwat.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 น236 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติจังหวัด, อุตรดิตถ์ = Statistical reports of changwat, Uttaradit.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี, 2537.
เลขเรียกHA4600.55.Z9 อ812 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา