Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตับอักเสบจากไวรัสสมัยนี้ / เฟื่องเพชร เกียรติเสวี.
ชื่อผู้แต่งเฟื่องเพชร เกียรติเสวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกRC848.H43 ฟ732 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตารางท่อ สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร / ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที กรุ๊ฟ อ๊อฟ เอ็นจิเนียร์, [2537?]
เลขเรียก621.8672 ต344
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเชียงใหม่ปางเดิม /
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ฝ่ายวิจัยล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก959.3 ต351
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทายาทโดยธรรม / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.
ชื่อผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียก346.05 บ241ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบประเทศไทย 73 จังหวัด / ประชา ผาทอง, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารประชาชน, [2537]
เลขเรียก959.3 ท424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุ่งหญ้าในโลกที่น่ารู้จัก / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2537?]
เลขเรียก333.74 ช486ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องเที่ยวเมืองไทย 76 จังหวัด / ประชา ผาทอง, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สารประชาชน จำกัด, [2537?]
เลขเรียก915.9304 ท271ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานก่อนนอน / รวบรวมโดย อักษราพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.กรุ๊ป, [2537?]
เลขเรียก398.2 น597
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554) : / คณะอนุกรรมการเฉพาะด้านจัดทำแผนหลักงานสตรี คณะ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2537.
เลขเรียกHQ1236.5.T5 น199 2535-54,305.42 น199(4) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดีคนหนุ่มไฟแรง จอห์น เอฟ. เคนเนดี้ / ต้นคำ ไชยสมหมาย.
ชื่อผู้แต่งต้นคำ ไชยสมหมาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดลฟี, [2537?].
เลขเรียก923.1 ต124ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลตอบข้อหารือ (กรมสรรพากร) /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2537?]
เลขเรียก336.2 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฏากร ฉบับสมบูรณ์ 2537 / รวบรวมโดย บริษัทสำนักพิมพ์ธรรมนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2537.
เลขเรียก343.05 ป353 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ = Foundation and methodology in science educat...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกQ181.A2 ส747ส,507 ม565ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลแผนแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำปี 2537 / คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนการจราจร ส...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก, 2537.
เลขเรียก388.31 ป352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ยุโรปคริสตศวรรษที่ 19-20 / สุพัฒศรี วรสายัณห์.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒศรี วรสายัณห์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2537?]
เลขเรียก940 ส831ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา