Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเงิน = Financial analysis / พรรณราย แสงวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งพรรณราย แสงวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
เลขเรียก332 พ266ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม / เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
ชื่อผู้แต่งเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียกTD194.6 ส919ก 2537,344.046 ส919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล = A study o...
ชื่อผู้แต่งสุวลักษณ์ ตั้งประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียกWY85 ส875ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำสะแกกรัง : รายงานหลัก / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก333.911 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิด = Studies on organic compound ch...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก547 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาไบโอแอกทีพ เมตตาบอไลทของฟองน้ำในประเทศไทย = Studies of bioactive metabolites from Thai spon...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก593.4 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารดาวเทียม / รัชนัย อินทุใส
ชื่อผู้แต่งรัชนัย อินทุใส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?]
เลขเรียกTK5104 ร332
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการได้มาซึ่งลิขสิทธ์ / โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537.
เลขเรียก346.0482 ช882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขจัดปัญหาน้ำของชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2537?].
เลขเรียกTC513.5 ส599 2537,333.91 ข137 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ของพยาบาลเทคนิคในภาคตะวันออก / เรณา พงษ์เรืองพันธ...
ชื่อผู้แต่งเรณา พงษ์เรืองพันธุ์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก610.730692 ร759ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลี้ลับของชีวิตและวิวัฒนาการ / โดย เกรียงไกร นวยุค.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร นวยุค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2537?]
เลขเรียก113.8 ก767ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญา, 2537.
เลขเรียก294.307 ว357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณคือใคร / อิศราวัตร แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรจีนา, [2537?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำแผนที่แสดงระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่มของจังหวัด / ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือของบอสและผู้จัดการ = The boss & manger's handbook / รวบรวม ทีมงาน บอสตัน เบรน กรุ๊ป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม บี เอ, 2537.
เลขเรียก658 ค695 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา