Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClient/Server Programming Using Delphi / สุทธิชัย สุทธิทศธรรม.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย สุทธิทศธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกBQ5125.ณ3 ต6,005.188 ส44C 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องElectromagnetic compatibility : presentation material for electromagnetic compatibility workshop, B...
พิมพลักษณ์[Bangkok : NECTEC, 2537].
เลขเรียกTK6553 .E38 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft Word 6 แบบ Visual / ไพศาล โมลิสกุลมงคล.
ชื่อผู้แต่งไพศาล โมลิสกุลมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไอบิช พับลิชิ่ง จำกัด, 2537.
เลขเรียก005.369 พ996ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาคน : สิ่งท้าทายความสำเร็จของธุรกิจ / ดนัย เทียนพุฒ
ชื่อผู้แต่งดนัย เทียนพุฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ด123
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่มที่ 2 / ไพโรจน์ เกรียงศิริ.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ เกรียงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2537?]
เลขเรียก627 พ992ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสมรรภาพทางกาย = Physical fitness test / ทวีศักดิ์ ศูนย์กลาง.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ ศูนย์กลาง.
พิมพลักษณ์[มหาสารคาม] : วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2537.
เลขเรียก613.7 ท229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญสุนทร์ทาน / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีทรัพย์สิน โดย พยอม สิงห์เสน่ห์
ชื่อผู้แต่งพยอม สิงห์เสน่ห์ คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2537.
เลขเรียก657.47 พ216ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ชพณ 3101, กบ. 204 / จริยา กมุทมาศ.
ชื่อผู้แต่งจริยา กมุทมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสง่าวิชาการ, 2537.
เลขเรียก657 จ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฐมพยาบาลและการพยาบาลฉุกเฉิน / วิภาพร วรหาญ, จงรัก อิฐรัตน์ และสุวรรณา บุญยะลีพรรณ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กองทุนส่งเสริมการพิมพ์ตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียก616.025 ก469 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกมนุษยสัมพันธ์ / สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ ; พนมวรรณ อยู่ดี เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่, 2537.
เลขเรียก158.2 ส293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเงิน = Financial analysis / พรรณราย แสงวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งพรรณราย แสงวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกพัสดุ สำนักการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
เลขเรียก332 พ266ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนา 4 : กฎหมายสิ่งแวดล้อม / เสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
ชื่อผู้แต่งเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียกTD194.6 ส919ก 2537,344.046 ส919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล = A study o...
ชื่อผู้แต่งสุวลักษณ์ ตั้งประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2537.
เลขเรียกWY85 ส875ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา