Found: 113  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ / สำนักงานคณะกรรมการกากรศึกษาแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของชาติ (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก370.78 ก474ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วย ที่รับไว้รักษาใน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = A Sst...
ชื่อผู้แต่งปราวิณีย์ สาระ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, 2537.
เลขเรียก616.025 ป453ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ 2537 / รวบรวมโดย เอกบุญ ฝักใฝ่พวก....
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี.
พิมพลักษณ์[จันทบุรี] : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทรบุรี, 2537.
เลขเรียก614 ส691ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน...
ชื่อผู้แต่งพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก.
พิมพลักษณ์สุราษฏร์ธานี : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี, 2537.
เลขเรียก370.1524 พ248ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจในการปรับลดพื้นที่การผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออก ปี 2...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ พลอยอร่าม.
พิมพลักษณ์ระยอง : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก, 2537.
เลขเรียก338.16 ณ361ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติตามหลักการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของพยาบาล ในโรงพยาบ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี สรรเสริญ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.
เลขเรียก616.979 ร333ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง สถานการณ์การจัดการระบบการให้น้ำในสวนผลไม้ ของเกษตรกรในเขตจังหวัดระยอง, จันทบุรี...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เฮงวัชรไพบูลย์.
พิมพลักษณ์ระยอง : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกจังหวัดระยอง, 2537.
เลขเรียก634.04 ส241ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนากลุ่ม ชมรมและสมาคมชาวสวนผลไม้ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ปี 2537 = Guid...
พิมพลักษณ์ระยอง : สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกจังหวัดระยอง, 2537.
เลขเรียก634.624 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6.
พิมพลักษณ์[อ่างทอง] : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง, 2537.
เลขเรียก372.7 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 3 : เกษตรปลอดสารพิษ 7 กันยายน 2537 ณจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ใช้ประโยชน์ เกษตรปลอดพิษ (ครั้งที่ 3 : 2537 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2537.
เลขเรียก632.9 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืน วันที่ 25-26 มิถุนายน 2537 / จังหวัดจันท...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบยั่งยืน (2537 : จันทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสทีซี พีด จำกัด, 2537.
เลขเรียก639.5 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ 27 มกราคม 2537 / โดย คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ (2537 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร, 2537.
เลขเรียก333.91 ก525ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการเทศบาลตำบลบ้านบึง ประจำปี 2536 / เทศบาลตำบลบ้านบึง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : เทศบาลตำบลบ้านบึง, [2537?]
เลขเรียก352.0593 ร451 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งแร่ทองคำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โครงกา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก304.2 ม246ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยมลพิษทางน้ำของน้ำทิ้งจากอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537.
เลขเรียกTD157.5 ร262 2537,363.7394 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา