Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องEnglish for you [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาชัย แอนด์ เอ็นพีจี กรุ๊ป, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญสุนทร์ทาน / พุทธทาส อินทปัญโญ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาริกจีนใหญ่ 3 ครั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต การงาน หลักธรรม / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต).
ชื่อผู้แต่งธรรมสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งไว้ด้วยความเป็นธรรม / พระอาจารย์ยันตระ อมโร.
ชื่อผู้แต่งพระยันตระ อมโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุนธาการพิมพ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนมแปลงไขมัน = Standard for filled milk / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเทศสัมพันธ์ 3 : คู่มือเตรียมสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง / อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน OPINION.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2537.
เลขเรียกPE1114 ว67 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องสัมผัสแห่งธรรมชาติ Touches of natures : Stepping Stones to a peaceful world [sound recording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซูเพิร์บ มีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารสนเทศข้อมูลดิน [interactive multimedia] DLD System V.2.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ : เจ้าแห่งสติ.
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ์ วิริยายุทธมังกร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออโตเมติค สปิคกิ้ง. ชุด 3 / ยนต์ พิทักษ์ชน, ไอรดา บรรเริงเสนาะ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งยนต์ พิทักษ์ชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2537.
เลขเรียกPE1131 ย3อ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา