Found: 24,632  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีศิลปินมรดกอีสานสืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2558 / บรรณาธิการ อุมารินทร์์ ตุลารักษ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียกNX578.7.A3N65 ข285 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต / อาเบะ เอรินะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล
ชื่อผู้แต่งเอรินะ, อาเบะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2558
เลขเรียกRM222.2 .อ75 2558,613.25 อ913ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วีรบุรุษผู้ปลดปล่อย / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558].
เลขเรียกCT203.ท9 ด193(5) 2558,923.2 ด193ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดนักออกแบบไทย : Innovative Craft Award "inspired by wisdom" / [ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่า...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, [2558]
เลขเรียกTS113.T5 ส728 [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ : Business plan DTN award 2015 สร้าง landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียกHD30.28 ส728 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ : DTN Business Plan Award 2014 สร้าง landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่...
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558
เลขเรียก658.4012 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ : dtn Busines plan award 2015 สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างป...
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2558.
เลขเรียก658.4012 ก176ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ : DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่าง...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 : สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรม, 2558.
เลขเรียกHD30.28 ส728 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ = DTN Business Plan Award 2015 สร้าง Landmark ตลอดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพ: กรมเจรจาการค้าระหว่าประเทศ, 2558
เลขเรียก658.8 ส728 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2015 สร้าง Landmark ตลาดอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างป...
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2558
เลขเรียก654.4012 ก171ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business plan award 2015.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ม.ป.พ], 2558.
เลขเรียกHD 30.28 ส728 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อันดับปืนยอดนิยม / ยืนยง มาดี, อดิพงศ์ หันภาพ, เขียน-เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งยืนยง มาดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียก623.442 ย315ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / กชามาศ ฐาปนโสภณ text
ชื่อผู้แต่งกชามาศ ฐาปนโสภณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นไฮย์, 2558
เลขเรียกKPT2460 ก2ส 2558,323 ก112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
90
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง10 เรื่องเล่า แรงบันดาลใจจากฟ้า สู่การพัฒนาเทศบาลคาร์บอนต่ำ [videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา, [2558?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา