Found: 23,986  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
22,576
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบ...
ชื่อผู้แต่งจิตติมา กันตนามัลลกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก338.1765142 จ425น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22,577
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดกลุ่มท้อนเงินสหพันธ์แม่หญิงลาว เมืองหลวงพระบาง ประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประช...
ชื่อผู้แต่งอำไพวัน สีบุญเรือง
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2558
เลขเรียกวพ305.4 อ696น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
22,578
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งบุญธรรม วงศ์ศิริ
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,579
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหารของนักศึกษารุ่นที่ 55 ป...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ประดับมุข.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก355.007 ป467น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
22,580
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองอุดร...
ชื่อผู้แต่งอรทัย นรพัฒน์
พิมพลักษณ์2558
เลขเรียกวพ 352.14 อ324น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
22,581
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวั...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย เสนคำสอน
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,582
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยเรือ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี / เรไร สืบสิงห์
ชื่อผู้แต่งเรไร สืบสิงห์
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,583
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
ชื่อผู้แต่งแสงเพ็ด หมื่นหลวง
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,584
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลร...
ชื่อผู้แต่งปุณยนุช ศรีสว่าง
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,585
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบสารสนเทศของเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / สิบเอกพิฑูรย์ทักษ์ ภูมิจ...
ชื่อผู้แต่งพิฑูรย์ทักษ์ ภูมิจิโรจ
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,586
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่...
ชื่อผู้แต่งเมธิตา นามพงษ์
พิมพลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, อุบลราชธานี: 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
22,588
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Tourism developm...
ชื่อผู้แต่งปิยะพร ศรีสมุทร.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
22,589
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืนของเกาลันตา จังหวัดกระบี่ / อัจฉรา น้อยเนตร
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา น้อยเนตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
22,590
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย = Guidelines for service development of Mae...
ชื่อผู้แต่งชิตพล บุตราช
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา