Found: 18,309  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"60 ปี พระบารมีปกฟ้า" เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี / กระทรวงยุติธรรม [text]
Authorกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัมนาพานิช, 2557.
Call Numberอ 923.1 ก218ห
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
Type Book
Title"ครูฟา" นวัตกรรมมีชีวิต : เมื่อเมล็ดพันธุ์ครูฟางอกเงยในโรงเรียนและงอกงามในครอบครัว / เรียบเรียงโดย...
Authorอนุสรณ์ ศรีคำเมือง
Imprintกรุงเทพฯ : สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย, [2557?], [2014?]
Call NumberLB1027.5 อ231ค 2557?
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
Type Book
Title"ความรักปรากฎรูป" จากช่างวาดรูป สู่มหาบุรุษ พญาอินทรีย์ / หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557, [2014]
Call NumberN7323.T4 ค181 2557
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
Type Book
Title"ความสุขกับชลประทาน" การประกวดภาพถ่ายผลงานชลประทาน ปี 2556 / จัดทำโดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสห...
Authorกรมชลประทาน
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2557.
Call NumberTC809 ก4ค 2557
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
Type Book
Title"งามภูษา ผ้าลุ่มน้ำน่าน" = "Spectacular Textiles of Nan River Basin" : นิทรรศการ I ณ พิพิธภัณฑ์ธนาค...
Authorนิทรรศการ "งามภูษา ผ้าลุ่มน้ำน่าน" (2557 : น่าน)
Imprint[น่าน] : ธนาคาร, 2557
Call Numberภน 746.14 น347ง
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
Type Book
Title"จากบรรพชนถึงลูกหลาน ขี้เหล็กใหญ่ชัยภูมิ" / [ผู้เขียนและเรียบเรียง นันทวรรณ เหล่าฤทธิ์]
Authorนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
Imprint[กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) : ทีมงานนักมานุษยวิทยาเดินดินบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ, 2557.
Call NumberDS589.ช399 น424จ 2557
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
Type Book
Title"บัณฑิตไทยไม่โกง" : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล / รายงานโด...
Imprintกรุงเทพฯ : เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน, 2557.
Call Number378.014 บ259 2557 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
Type Book
Title"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย / คณะผู้จัดทำ บรรเจิด สิงคะเนติ.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
Call Number923.4593 อ197ป 2557
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
Type Book
Title"พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วีระพันธ์ จันทร์หอม
Authorวีระพันธ์ จันทร์หอม
Imprintเชียงใหม่ : ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Call Numberส.ร. 005.74 ว3711พ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่