Found: 6,837  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"กลยุทธ์ส่งเสริมการออมให้แก่วัยผู้ใหญ่เพื่อเตรียมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ" : รายงานการศึกษาวิจัย / ...
Authorอิระณัฏฐ์ ลิขิตตระกาลกุล
Imprintเชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12, 2559
Call Numberส.ร. 332.0415 อ3711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
Type Book
Title"การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพั...
Authorโสภารัตน์ จารุสมบัติ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559
Call Numberส.ร. 338.9593 ส862ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
Type Book
Title"การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธร...
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559
Call Numberส.ร. 362.7 ป1711ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
Type Book
Title"การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่อ...
Authorบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
Call Numberส.ร. 915.939 บ446ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
Type Book
Title"การศึกษาบทเรียนจากเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง สู่ว่าที่เมืองมรดกโลกเชียงใหม่: กรณีศึกษาการกำหนดเขตการใช้...
Authorศันสนีย์ กระจ่างโฉม
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 333.70959362 ศ115ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
Type Book
Title"ความรู้เท่าทันสื่อทางด้านโฆษณา" กรณีศึกษา การโฆษณาแฝงที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการบันเทิงของสถานีโท...
Authorอารมย์ สุกดิษฐ์
Imprintนครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
Call NumberHD30.4 อ64 2559
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
Type Book
Title"นายรอบรู้" นักเดินทาง : พิษณุโลก / สุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง.
Authorสุขสวัสดิ์ ลิ้มรุ่งเรือง.
Imprintกรุงเทพฯ : สารคดี , ม.ป.ป.
Call NumberDS 5889.พ30 ส40น
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
Type Book
Title"ระบาดวิทยา และการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก Centrocestus spp. ในกลุ่มหอยเจดีย์ แ...
Authorชโลบล วงศ์สวัสดิ์
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 616.963 ช875ร
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
Type Book
Title"ล้านนากับเพื่อนบ้าน" : การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำป...
Authorการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา (ครั้งที่ 2 : 2559 : เชียงใหม่)
Imprintเชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberภน 959.36 ก275ลพ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
Type Book
Title"วิจัยพัฒนา นำใช้และสร้างนวัตกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์ผลผลิตข้าวรายฤดูล่วงหน้า 3-6 เดื...
Authorอรรถชัย จินตะเวช
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
Call Numberส.ร. 658.4038 อ177ว
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
Type Book
Title"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 : การประชุมทางวิชาการ ...
Authorการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 24 : 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559
Call Numberส.ร. 332.632 ธ177ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
Type Book
Title"แบบแผนการแสดงออกของยีน เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้โรคมะเร็งปากมดลูก" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจ...
Authorไพฑูรย์ อบเชย
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
Call Numberส.ร. 616.9946 พ9341บ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
Type Book
Title"๗ ทศวรรษกษัตราทรงครองไทย ราชภัฏเชียงใหม่เทิดไท้ปิ่นราชัน" / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Imprintเชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2559
Call Numberภน 923.1593 ร226จ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่