Found: 9,805  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
2
image
Type Book
Title"My May II" / กำจร สุนพงษ์ศรี
Authorกำจร สุนพงษ์ศรี
Imprintกรุงเทพฯ : ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, 2558
Call NumberN7321 ก62 2558
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
Type Book
Title"กลุ่มสลาตัน" กลางกระแสประชาธิปไตยเบ่งบาน : ขบวนการนักศึกษามลายูปาตานี พ.ศ.2515-2520 / อารีเพ็ญ อุ...
Authorอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
Imprintกรุงเทพฯ : 14 พับลิเคชั่น, 2558
Call NumberJQ1745 .อ64 2558,320.95939 อ273ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
Type Book
Title"การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านล้านนาคดีจากปราชญ์ท้องถิ่นผ่านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างสังค...
Authorอมรรัตน์ เฟื่องวรธรรม
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Numberภน 658.4038 อ167ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
Type Book
Title"การพัฒนาเหล็กหล่อโครเมียมสูง 28Wt%Cr ที่เติมทังสเตนและโมลิบดินัมเพื่อเพิ่มความต้านทานการสึกกร่อน" :...
Authorธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
Imprintเชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Numberส.ร. 669.1413 ธ174กล
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
Type Book
Title"การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านพักอาศัยโดยใช้ระบบก่อสร้างถอดประกอบ" : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โ...
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Imprintเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2558
Call Numberส.ร. 728 ช612ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
Type Book
Title"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
Authorวารินทร์ ธนาสมหวัง
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
Call Numberส.ร. 639.58 ว273ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
Type Book
Title"การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาเตรียมความ...
Authorกรด เหล็กสมบูรณ์
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Numberภน 091 ก174ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
Type Book
Title"จราเมาะห์อากามา" (การบรรยายศาสนา) : ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต ...
Authorอัสรี มาหะมะ
Imprintเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call Numberว 297.092 อ118จ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
Type Book
Title"นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ" : ร...
Authorการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ (ครั้งที่ 1 : 2558 : กรุงเทพมหานคร)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2558
Call Numberส.ร. 371.9 ก27น
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
Type Book
Title"นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ" อิทธิพล ตั้งโฉลก ; 14 สิงหาคม 2558 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธ...
Authorหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Imprintกรุงเทพฯ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2559
Call Numberส.ร. 759.065 อ344ห
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
Type Book
Title"นายรอบรู้"นักเดินทาง : กระบี่ / ศิริศักดิื คุ้มรักษา.
Authorศิริศักดิื คุ้มรักษา.
Imprintกรุงเทพฯ : สารคดี , ม.ป.ป.
Call NumberDS 589.ก1 ศ38น
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
Type Book
Title"นายรอบรู้"นักเดินทาง : สุโขทัย / ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา.
Authorศิริศักดิ์ คุ้มรักษา.
Imprintกรุงเทพฯ : สารคดี , ม.ป.ป.
Call NumberDS589.ส40 ศ38น
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
Type Book
Title"บันทึกของพระ" / พระนพดล สิริวํโส
Authorพระนพดล สิริวํโส
Imprintกรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2558
Call Number808.882 พ17115บ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่