Found: 10,727  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title"การศึกษาพัฒนาการการรับรองและคุ้มครองสิทธิชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550" : ...
Authorสมชาย ปรีชาศิลปกุล
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557
Call Numberส.ร. 323.32 ส162ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
Type Book
Title"การเฝ้าระวังสุขภาพผูงสัตว์ปีกสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่" :...
Authorฉัตรชัย สารชัย
Imprintเชียงใหม่ : ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Call Numberภน 636.50896 ฉ114ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
Type Book
Title"คุณสมบัติยับยั้งไวรัสของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H๕N๑)" : โครงการวิจัย /...
Authorกฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
Imprintเชียงใหม่ : [คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2557
Call Numberส.ร.616.203 ก918ค
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
Type Book
Title"จับ" : คำหลายความหมายในภาษาไทย = "Chap" : A Polysemous word in Thai / ฤทัย ยี่กะแพทย์
Authorฤทัย ยี่กะแพทย์
Imprintเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Call Numberว 495.91 ฤ1411จ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
Type Book
Title"ทัศนคติต่อการกระทำผิดกฎหมาย ทัศนคติต่อรูปแบบในการดำเนินชีวิต การใช้กลไกป้องกันตนเอง และการเห็นคุ้นค...
Authorพรพรรณ ศิลปวัฒนาพร
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์, 2557
Call Numberส.ร. 365.6 พ176ท
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
Type Book
Title"นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก" ในการสัมมนาสามสภามหาวิยาลัย ครั้งที่ 5 : รายงานการประชุมวิชาการ ; ว...
Authorรายงานการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมอุดมศึกษาในประชาคมโลก" ในการสัมมนาสามสภามหาวิยาลัย (ครั้งที่ 5 : 2557 : นนทบุรี)
Imprintนครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2557
Call Numberส.ร. 378.101 ร262น
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
Type Book
Title"ปูชนียจารย์" ผู้ออกแบบกฎหมายเพื่อปฏิรูปสังคมไทย
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
Call Numberอ 923.4593 อ167ป
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
Type Book
Title"ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง" / มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
Authorมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
Imprintกรุงเทพฯ : มูลนิธิ, [2557]
Call Numberส.ร. 658.407 พ113ผ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
Type Book
Title"ผู้ไร้เสียง" ในทัศนะของ กยาทรี จักรวรที สปิวัค = "The Subaltern#27;g3#27;s in the Perspective of Ga...
Authorสันติ เล็กสกุล
Imprintเชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Call Numberว 153.23 ส115ผ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
Type Book
Title"รัฐศาสตร์ฯ มช. 50 ปี ทำดีเพื่อสังคม" : สูจิบัตรงานประชุมวิชาการระดับชาติ ; วันที่ 24-25 ธันวาคม 25...
Authorการประชุมวิชาการ "รัฐศาสตร์ฯ ม.ช ๕๐ปี ทำดีเพื่อสังคม" : (2557 : เชียงใหม่)
Imprintเชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
Call Numberภน 320 ก275ร
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
Type Book
Title"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 : การประชุมทางวิชาการ ...
Authorการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 22 : 2557 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2557
Call Numberส.ร. 332.4 ก27ศ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
Type Book
Title"อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" : เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (6-8 พฤษภาคม 2557) / ...
Authorสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน
Imprintกรุงเทพฯ : สสค., 2557
Call Numberส.ร. 370.1523 ส125อ
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
Type Book
Title"ฮ่องกง-มาเก๊า เล่มเดียวเที่ยวได้จริง" / สิรภพ มหรรฆสุวรรณ
Authorสิรภพ มหรรฆสุวรรณ
Imprintกรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2557
Call Number915.125 ส376ฮ 2557
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
Type Book
Title"เชี๊ยะโถวก๊ก" ประเทศดินแดงต้นเค้าอารยธรรมศรีวิชัยในลุ่มแม่น้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) / สิปปนันท์ นวลละออ...
Authorสิปปนันท์ นวลละออง
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
Call Number390.09593 ส728ป ล.1
Libraryจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย