Found: 13,114  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
3
image
Type Book
Title"การจัดทำมาตรการในการแก้ไขและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในเขตควบคุมพิเศษ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครง...
Authorกรมราชทัณฑ์. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
Imprintกรุงเทพฯ : กรม, 2556
Call Numberส.ร. 345.077 ร224ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
Type Book
Title"การวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีน ARNTL๒ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งปากมดลูก" : รายงานวิ...
Authorไพฑูรย์ อบเชย
Imprintเชียงเใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
Call Numberส.ร. 616.99466 พ9341ก
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
Type Book
Title"ความร่วมสมัย" ในสถาปัตยกรรมล้านนา : [แนวคิดและแนวทาง] / สมบัติ ธีระตระกูลชัย
Authorสมบัติ ธีระตระกูลชัย
Imprintเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2556
Call Numberภน 720.9593 ส165ค
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
Type Book
Title"ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ" : พื้นที่การต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า / ...
Authorเก็ตถวา บุญปราการ
Imprintสงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556
Call NumberHF5549.E45 ก73 2556
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
Type Book
Title"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
Authorชานันท์ ยอดหงษ์.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call NumberDS582.67 ช63,305.31 ช25น
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
9
image
Type Book
Title"นุง" ในจีนตอนใต้ : ประวัติศาสตร์ชาตพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม / ดำรงพล อินทร์จันทร์.
Authorดำรงพล อินทร์จันทร์.
Imprintกรุงเทพฯ : สาชาวิชาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call NumberDS731.จ5 ด64 2556
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
Type Book
Title"บ้าน" งานควิลต์ของโยโกะ ไซโตะ / โยโกะ ไซโตะ ; แปลโดย ยุราวรรณ จีระพันธุ์
Authorไซโตะ, โยโกะ
Imprintกรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2556
Call Number746.4 ซ849บ 2556
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
Type Book
Title"ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย" : รายงานสรุปการสัมมนาวิชาการ ; วันที่ 29 มกราคม 2556 ณ โรงแร...
Authorการสัมมนาวิชาการ "ประชาคมอาเซียน จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทย" (2556 : มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Imprintพิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2556
Call Numberส.ร. 341.2473 ก27ป
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
Type Book
Title"มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง" : รายงานผลการเสวนา ; ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมคณ...
Authorการเสวนาเรื่อง "มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมือง" (2555 : กรุงเทพฯ)
Imprintกรุงเทพฯ : คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา, 2556
Call Numberส.ร. 172 ก27ม
Libraryมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
Type Book
Title"รพีพัฒนศักดิ์ 2556" : หนังสือประชุมบทความวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จ...
Imprintกรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Call Number340
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี