Found: 8  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
TitleChujokyu wo oshieru hito no tame no Nihongo bunpo handbook / Shirakawa Hiroyuki, editor.
ImprintTokyo : 3A Corporation, 2001 (2005 printing).
Call NumberPL534 S551 2001,495.65 C559 2005
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
Type Book
TitleKanzen masuta 1 kyu chgo noryoku shiken bunpo mondai taisku / Ueki Kaori, Ueda Sachiko, Noguchi Kaz...
AuthorUeki, Kaori.
ImprintTokyo : 3A Corporation, 2005.
Call Number495.6076
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
Type Book
TitleKanzen masuta 2 kyu Nihongo noryoku shiken bunpo mondai taisaku / Ajia Gakusei Bunka Kyokai, Ryugak...
AuthorAjia Gakusei Bunka Kyokai. Ryugakusei Nihongo Kosu
ImprintTokyo : 3A Corporation, 2005.
Call Number495.6076
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
Type Book
TitleKiso Nihongo bunpo kyohon = Understanding basic Japanese grammar / Nishiguchi Kouichi.
AuthorNishiguchi, Kouichi.
ImprintTokyo : ALC, 2005.
Call Number495.65
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
Type Book
TitleNihongo noryoku shiken ni deru moji goi 1, 2 kyu / Matsuoka Tatsumi.
AuthorMatsuoka, Tatsumi.
ImprintTokyo : Kokushokankoukai, 2005.
Call Number495.6
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
Type Book
TitleRole play de manabu chukyu kara jokyu eno nihongo kaiwa / Yamauchi Hiroyuki.
AuthorYamauchi, Hiroyuki.
ImprintTokyo : ALC Press, 2000 (2005 printing).
Call Number495.6834
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
Type Book
TitleShokyu wo oshieru hito no tameno nihon bunpo handbook / Matsuoka Hiroshi, editor.
ImprintTokyo : 3A Corporating, c2000 (2005 printing).
Call NumberPL534 S46 2000,495.65 S559 2005
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์