Found: 26  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
TitleBunpō hikkei baiburu N3 kanzen seiha bunkeishū / Kaku Hyōgan, Yō Sei cho ; Nishitani Mari kanshū
AuthorGuo, Bingyan
ImprintNagoya : Buitsūsoryūshon, 2016
Call NumberPL 537.5 G977b 2016
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
Type Book
TitleDai ni gengo shuutoku to bogo shuutoku kara [kotoba no manabi] wo kangaeru.
AuthorIzumi, Shin''ichi.
ImprintTokyo : ALC, 2016.
Call NumberP 118.2 Iz8 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
Type Book
TitleDainigango toshiteno nihongshuto kukenyuu tenbou.
AuthorNagatomo, Kazuhiko.
ImprintTokyo : Koko Shuppan, 2016.
Call NumberP 118.2 N131 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
Type Book
TitleGendai airurando josei sakka tanpenshū = Contemporary short stories by Irish women writers / Edna O...
ImprintTokyo : Shinsuisha, 2016
Call NumberPR 8876.2.W65 G325 2016
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
Type Book
TitleGoi dokkai ryoku kanteikoushikitekisuto level 2 advanced.
AuthorShimbun, Asahi.
ImprintTokyo : Asahi Shimbun Shuppan, 2016.
Call NumberPL 642 Sh622 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
Type Book
TitleHaimeta no daini gengo shuutoku ron kougi.
AuthorKyoko, Baba.
ImprintTokyo : Taishukan, 2016.
Call NumberP 118.2193718 K998 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
Type Book
TitleHajimete no nihongo nōryoku shiken N2 tango 2500 = 2500 essential vocabulary for the JLPT N2 / Aku ...
ImprintTokyo : Asuku Shuppan, 2016
Call NumberPL 642 H154 2016
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา
8
image
Type Book
TitleHajimete no nihongo nōryoku shiken N3 tango 2000 = 2000 essential vocabulary for the JLPT N3 / Aku ...
ImprintTokyo : Asuku Shuppan, 2016
Call NumberPL 642 H154 2016
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา
9
image
Type Book
TitleHajimete no nihongo nōryoku shiken N4 tango 1500 = 1500 essential vocabulary for the JLPT N4 / Aku ...
ImprintTokyo : Asuku Shuppan, 2016
Call NumberPL 642 H154 2016
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา
11
image
Type Book
TitleKimochi wo yomitoku dokkai lesson.
AuthorShuutarou, Maeda.
ImprintTokyo : Yell Shuppannsha, 2016.
Call NumberPL 539.3 Sh94 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
Type Book
TitleManga de wakaru 10 sai madeni oboetai kotoba 1000.
AuthorMasanobu, Takahama.
ImprintTokyo : Nagaoka Shoten, 2016.
Call NumberPL 642 M371 2016
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
Type Book
TitleMarugoto : Japanese language and culture intermediate1 B1 / Japan Foundation.
AuthorJapan Foundation.
ImprintTokyo : Sanshusha, 2016.
Call NumberPL539 .J367 2016
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
Type Book
TitleMinna no nihongo shokyu ni oshiekata no tebiki / Surīē nettowāku hen.
ImprintTokyo : 3A Corporation, 2016-
Call NumberPL539.3 .M55
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
Type Book
TitleMJ Illustrations book 2016
ImprintJapan : PIE International, c2016
Call NumberZ1023 MJI 2016
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี