Found: 183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาชนิดและคุณสมบัติบางประการทางเคมีและชีววิทยาของสมุนไพรเขาหลวง จังห...
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2540.
เลขเรียกSB351.H5 ค144ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานพลังงานของประเทศไทย 2540 = Thailand energy situation 1997 / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานไฟฟ้าของประเทศไทย 2540 = Electric power in Thailand 1997 / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย / สมแก้ว รุ่งเล...
ชื่อผู้แต่งสมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก657.3 ส16ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 2 : รายงานการวิจัย / สุนิสา สิริวิพัธน์.
ชื่อผู้แต่งสุนิสา สิริวิพัธน์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก153.8 ส45ล 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมคำนำของท่านพุทธทาส / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540.
เลขเรียกBQ4068.T5 ว242 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัดสุวรรณาราม = wat suwannaram / Clyde M. Nabe ,Charles A. Corr. and Donna M. Corr.
ชื่อผู้แต่งNabe, Clyde m.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540.
เลขเรียกND 2835 น111ว 2540,751.73 ว114 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
128
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยทางการพยาบาล = Thai Journal of Nursing Research.
พิมพลักษณ์Nonthaburi : Thailand Nursing Council,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 1. เล่ม 2 = F&B service course I : book II / สรสรรค ตันติพัฒน์,...
ชื่อผู้แต่งสรสรรค ตันติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมอมารี, [2540].
เลขเรียกPE1115 ส4ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาพื้นฐานทางด้านการครัว = Basic kitchen coursefor beginners / Siam Lodge Group of Hotel.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Siam Lodge Group of Hotel, [2540].
เลขเรียกPE1115 ว6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินัยบัญญัติและฆราวาสบัญญัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปประดิษฐ์ภาพฝาผนัง : ฉบับแก้ไขปรับปรุง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อร่ามบุญ (ประเทศไทย) จำกัด, [2540-2545]
เลขเรียกNK3395 ศ525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาปริมาณความเข้มข้นของน้ำมันในแม่น้ำปัตตานี : รายงานวิจัย / ธำรงค์ อมรสกุล.
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ อมรสกุล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก363.7382 ธ217ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงบรู้ว่าง / ก. เขาสวนหลวง
ชื่อผู้แต่งก. เขาสวนหลวง 2444-2521.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ4190 ก111ส 2540,294.35 ก121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานะของภาษาตากใบในภาษาไทถิ่น : รายงานการวิจัย / พุทธชาติ โปธิบาล, ธนานันท์ ตรงดี.
ชื่อผู้แต่งพุทธชาติ โปธิบาล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก495.917 พ34ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา