Found: 183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะพรรคชาติพัฒนาต่อการพัฒนาประเทศ / พรรคชาติพัฒนา ; สามชาย ศรีสันต์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540-2548]
เลขเรียกHD85.T5 ท361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจึงว่างและอยู่เหนือโลก / พระธรรมเทศนา โดยพุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2540?]
เลขเรียกBQ4570.L5 พ831ท 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบสมณศักดิ์ : ที่ระลึกพระมหาโพธิวงศาจารย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมะสร้างเยาวชน / (พิมพ์ ธมมธโร).
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของปลัดอำเภอในฐานะผู้ประสานงานประจำตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปัตตานี / ธรรมรงค์ คงวัดใหม่.
ชื่อผู้แต่งธรรมรงค์ คงวัดใหม่
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก353.339 ธ17ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่อง เงาะป่า พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว/
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พิมพลักษณ์พระนคร กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร, และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
เลขเรียก895.911 จ247บ2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
82
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทสนทนาอังกฤษ สำหรับงานโรงแรมและร้านอาหาร [sound recording] / Edward Robinson.
ชื่อผู้แต่งRobinson, Edward.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่ จำกัด, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทเพลงชุดโรคหวัดและปอดบวม [sound recording] / งานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านบุษบาบัณ / น้ำอบ.
ชื่อผู้แต่งน้ำอบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2540.
เลขเรียกนว น538บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกิณกะเทศนาของพระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) : วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงให...
ชื่อผู้แต่งพระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) 2445-2537.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์/ สำหรับนักศึกษาภาษีอากร เพิ่มบุญ แก้วเขียว และอรวรรณ พจนานุรัตน์
ชื่อผู้แต่งเพิ่มบุญ แก้วเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
เลขเรียก343.593036 พ276ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติความเป็นมาของอั้งยี่กับศาลเจ้าต่องย่องสู ภูเก็ต / โดย ไชยยุทธ ปิ่นประดับ ผู้รวบรวมและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งไชยยุทธ ปิ่นประดับ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : วิเศษออฟเซ็ทคอมพิว, 2540.
เลขเรียกHV6439.C6 ช94 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีท้องถิ่น นครศรีธรรมราช : หนังสืออ่านเพิ่มเติม จันทรา ทองสมัคร.
ชื่อผู้แต่งจันทรา ทองสมัคร.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ไทม์พริ้นติ้ง (หน้าค่ายวชิราวุธ), 2540.
เลขเรียกDS589.N6 จ6ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริมาณคราบและกากน้ำมันบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา / คนึงนิจ จรูญศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ จรูญศักดิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก363.7394 ค15ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนราธิวาส / อาทร มีแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอาทร มีแก้ว.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก630.92 อ24ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา