Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้แสวงหาโมกธรรม / เจนธรรม นำกราบวนยุทธ์.
ชื่อผู้แต่งเจนธรรม นำกราบวนยุทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
62
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผ่านรก ซ้อนนรก = Along came a spider [movie]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary / ดำเนิน การเด่น และเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งดำเนิน การเด่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540.
เลขเรียก423.9591 ด484พ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบัวเข็ม : พระอรหันต์พิชิตมารให้ลาภร่ำรวย / พ. สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพ. สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช 2475 / สูตรไพศาล
ชื่อผู้แต่งสูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธภาษิต 6 ภาษา:บาลี โรมัน ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย จีน = Buddhist proverbs in six language...
ชื่อผู้แต่งProverbs, Buddhist.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, [2540].
เลขเรียกBQ 5136.5 พ829พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภัยมืด 18 มงกุฎ / พ.ต.อ.พยุง ตรงสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพยุง ตรงสวัสดิ์, พ.ต.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2540.
เลขเรียกHV6453.T5 พ221
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคผนวก : การจัดทำแผนหลักด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะผู้ศึกษา ศุภชัย ยาวะป...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ยาวะประภาษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
เลขเรียกQ149.T5 ศ7ภ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์พลังจิต / บรรยง บุญฤทธิ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งบรรยง บุญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้างฟ่าง, 2540.
เลขเรียก133.8 บ177ม 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตไทยในอุดมคติ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
71
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องยูงทองน้อมใจภักดิ์ [interactive multimedia] / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2535-2539 / สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเชียงใหม่. สำนักวิจัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิจัย, 2540.
เลขเรียก011.75 ว32ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย : โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโล...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกZ6004.R4 จ682ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2540
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540
เลขเรียก011.54 ม19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิต : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวั...
ชื่อผู้แต่งถนอมศรี อินทนนท์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา