Found: 183  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกชมรายการวิทยุโทรทัศน์ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี / ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัต...
ชื่อผู้แต่งศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540
เลขเรียก384.55 ศ111ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : เอกสารและรายงานสรุปการสั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2540 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี).
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก028.7 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเคมี = Applied mathematics in chemical engineering / นุรักษ์ กฤษดานุ...
ชื่อผู้แต่งนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
เลขเรียกQA371 ย737ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวอบอุ่น
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียก510 ศ311ค 2540 บ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูจรรยาดี ปี 40 ของคุรุสภา : กองวิชาชีพครูฝ่ายพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณครู / กองมาตฐานวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่งกองมาตรฐานวิชาชีพครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา , 2540
เลขเรียก923.7 ล51ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการเสริมสมรรถภาพทางการสอนของครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา / เสาวลักษณ์ กิตติคุณศิริ.
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ กิตติคุณศิริ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก372.111 ส517ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย ปี 2543 / สมชาย หาญหิรัญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2540-
เลขเรียกHC445 ค181 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน...
ชื่อผู้แต่งรุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540
เลขเรียก378.593 ร42ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเหมาะสมเบื้องต้นในการผลิตอาหารมุสลิมเพื่อส่งออกในพื้นที่ภาคใต้ : รายงานการศึกษา / ศุนย์เศรษฐกิจอ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคใต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ฯ, 2540
เลขเรียก338.19593 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 9 กรรมฐานสังคหวิภาค "สมถะ-วิปัสสนา / โดย บุญมี เมธางกู...
ชื่อผู้แต่งบุญมี เมธางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพประทานการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ4195 บ527ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนคำศัพท์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา / พิทยา นานารัตน์.
ชื่อผู้แต่งพิทยา นานารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [2540].
เลขเรียกPE1449 พ6ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540.
เลขเรียกJF1525.C59 ค695,352.13 ฝ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานสำนักงาน เนตร์พัณณา ยาวิราช
ชื่อผู้แต่งเนตร์พัณณา ยาวิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มณฑลการพิมพ์ 2540
เลขเรียก651 น254ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดจบอันไม่พึงปราถนา / โดย รอม รำเพย.
ชื่อผู้แต่งรอม รำเพย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี. พริ้นท์, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววิทยา เล่ม 1/ เชาวน์ ซิโนรักษ์และพรรณี ชิโนรักษ์
ชื่อผู้แต่งเชาวน์ ซิโนรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณษคาร, 2540
เลขเรียก574 ช267ชล1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา