Found: 125  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชากรในเขตชนบทภาคใต้ของประเทศไทย : รายงานการวิจัย / อาธิ ครูศากยวงศ์
ชื่อผู้แต่งอาธิ ครูศากยวงศ์
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2541
เลขเรียกHN700.55.Z96 อ63 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัีมพันธ์ระหว่างการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้่นประุถมศึกษาปีที่ 6 ของ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา แดงมา
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก372.161 ก 244 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
33
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการสัมมนา ISO 9000 และ 14000 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [sound recording]
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญสมาธิด้วยสติปัฏฐานสี่ / พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).
ชื่อผู้แต่งพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมโม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเคมี = Applied mathematics in chemical engineering / นุรักษ์ กฤษดานุ...
ชื่อผู้แต่งนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
เลขเรียกQA371 ย737ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูจรรยาดี ปี 40 ของคุรุสภา : กองวิชาชีพครูฝ่ายพัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณครู / กองมาตฐานวิชาชีพครู
ชื่อผู้แต่งกองมาตรฐานวิชาชีพครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา , 2540
เลขเรียก923.7 ล51ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและการใช้สารนิเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลของคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน ดวงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : 2540.
เลขเรียก020.24 อ16ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย ปี 2543 / สมชาย หาญหิรัญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2540-
เลขเรียกHC445 ค181 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 9 กรรมฐานสังคหวิภาค "สมถะ-วิปัสสนา / โดย บุญมี เมธางกู...
ชื่อผู้แต่งบุญมี เมธางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพประทานการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ4195 บ527ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนคำศัพท์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา / พิทยา นานารัตน์.
ชื่อผู้แต่งพิทยา นานารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [2540].
เลขเรียกPE1449 พ6ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการ / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540.
เลขเรียกJF1525.C59 ค695,352.13 ฝ211ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดจบอันไม่พึงปราถนา / โดย รอม รำเพย.
ชื่อผู้แต่งรอม รำเพย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี. พริ้นท์, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิต ผลงาน หลักธรรมหลวงปู่ขาว อนาลโย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตชายฝั่งทะเล / สุรินทร์ มัจฉาชีพ.
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ มัจฉาชีพ.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : โครงการสื่อการศึกษา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
เลขเรียก574.92 ส861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซาตานพ่ายรัก / นภัสสร วรรณกร.
ชื่อผู้แต่งนภัสสร วรรณกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา