Found: 76  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title24节气养生法 / 迷罗
Author迷罗
Imprint南京 : 江苏人民出版社, 2014
Call NumberW32.5.AA1 M580e 2014
Libraryมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
Type Book
Title[Cheng gong zhi lu : Jin bu pian] = Road to success : upper elementary / / [Mu Shirong, Zhang Hui...
AuthorMu, Shirong.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.1824 Mu941C 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
Type Book
Title[Cheng gong zhi lu : kua yue pian, ting he shuo] = Road to success : intermediate : listening and s...
AuthorHu, Bo.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.1834 Hu874C 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
Type Book
Title[Cheng gong zhi lu : qi bu pian] = Road to success : lower elementary / / [Yang Nan].
AuthorYang, Nan.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.1824 Ya22C 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
Type Book
Title[Cheng gong zhi lu : ru men pian] = Road to success : threshold / / [Zhang Hui].
AuthorZhang, Hui.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.1824 Zh63C 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
Type Book
Title[Cheng gong zhi lu : ti gao pian] = Road to success : lower intermediate / [Huang Danna, Sui Yan].
AuthorHuang, Danna.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.1824 Hu874C 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
Type Book
Title[Chi lai de hou zhi min : zai lun jie yan yi lai Taiwan xiao shuo] = Belated postcoloniality : post...
AuthorLiou, Liang-ya.
Imprint[Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin], 2014.
Call Number895.13 Li763C 2014 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
Type Book
Title[Ji nian zhi wai : er er ba shi jian, chuang shang yu xing bie cha yi de mei xue] = Beyond commemor...
AuthorChen, Xiangjun zhu.
Imprint[Taibei Shi : Taiwan nü xing yi shu xie hui, dian cang yi shu jia ting chu ban fa xing], 2014.
Call Number951.24905 Ch518J 2014
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
Type Book
Title[Sheng huo zhong de guan yong yu] = Idiomatic phrases in daily life / [zhu bian, Wang Rui ; bian z...
AuthorWang, Rui.
Imprint[Beijing Shi] : Beijing Language and Culture University Press, 2014.
Call Number495.18 Wa246S 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
Type Book
Title[Wo de shi dai, wo de she ji : you minglung she ji yi shu zhan = My generation, my design : Yu Ming...
AuthorYu, Ming-lung.
ImprintTaipei : National Museum of History, 2014.
Call Number741.6 Yu94W 2014 23
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
Type Book
Title[Zong guan huan dao, Taiwan tie dao] = Around the island : the story of Taiwan railway / / [Baocu...
AuthorDai, Baocun.
Imprint[Taibei Shi : Guo li Taiwan bo wu guan], 2014.
Call Number385.0951249 Da132Z 2014 22
Libraryมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
Type Book
TitleA Dictionary of 5000 Graded Words for New Hsk(Level 6) = 新HSK5000词分级词典(六级) / By Li Luxing ; 李禄兴.
AuthorLi, Luxing
ImprintBei jing : Beijing Language & Culture University Press, 2014.
Call Number495.13 L693D 2014
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
13
image
Type Book
TitleArranging things : a rhetoric of object placement / Leonard Koren ; paintings by Nathalie Du Pasqu...
AuthorKoren, Leonard
ImprintTaipei : Xing ren wen hua shi yan shi, c2014
Call NumberN7430 KOR 2014
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
Type Book
TitleBao ying cuo yao / Xue Kai zhu
AuthorXue, Kai
ImprintBeijing : Zhongguo yi yao ke ji chu ban she, 2014
Call NumberWB 50.JC6 X8b 2014
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา
15
image
Type Book
TitleBiao zhun jing luo xue wei tu pu / Guo Changqing, Liu Naigang, Guo Yan zhu bian
ImprintBeijing : Zhongguo yi yao ke ji chu ban she, 2014
Call NumberWB 369.5.M5 B578 2014
Libraryมหาวิทยาลัยพะเยา