Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์. ฉบับที่ 1 / แพทยสภา
ชื่อผู้แต่งแพทยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพทยสภา, [2540?]
เลขเรียกW80 พ958ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง167 313 กระบวนการถ่ายเทมวลสาร = Mass transfer operation / สุภาภรณ์ มานะรังสรรค์
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ มานะรังสรร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น] : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
เลขเรียกTP156.M3 ส838ห 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 คำศัพท์ สำหรับพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น. เล่ม 1 / รวบรวมโดย เจตนาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, [2540].
เลขเรียกPE1449 ส5,428.1 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / โดย นาฏยา วิพุธศิริ.
ชื่อผู้แต่งนาฏยา วิพุธศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกPE1111 น6ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องMicrosoft Excel 97 [electronic resource] / เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา, ปิยะ นิมิตยงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStandard grammar & expression 4 : หนังสือเรียนโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษา รายวิชา อ 017-018 ภา...
ชื่อผู้แต่งเลิศ เกษรคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, c2540.
เลขเรียก420.712 ล68ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStandard grammar & expression 5 : หนังสือเรียนโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษา รายวิชา อ 019-0110 ภ...
ชื่อผู้แต่งเลิศ เกษรคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, c2540.
เลขเรียก420.712 ล68ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStandard grammar & expression 6 : หนังสือเรียนโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษา รายวิชา อ 0111-0112 ...
ชื่อผู้แต่งเลิศ เกษรคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, c2540.
เลขเรียก420.712 ล68ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมเคมี = Applied mathematics in chemical engineering / นุรักษ์ กฤษดานุ...
ชื่อผู้แต่งนุรักษ์ กฤษดานุรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
เลขเรียกQA371 ย737ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย ปี 2543 / สมชาย หาญหิรัญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2540-
เลขเรียกHC445 ค181 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาพระอภิธรรมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 9 กรรมฐานสังคหวิภาค "สมถะ-วิปัสสนา / โดย บุญมี เมธางกู...
ชื่อผู้แต่งบุญมี เมธางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทพประทานการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกBQ4195 บ527ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์ [electronic resource] : ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนะพรรคชาติพัฒนาต่อการพัฒนาประเทศ / พรรคชาติพัฒนา ; สามชาย ศรีสันต์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540-2548]
เลขเรียกHD85.T5 ท361
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย : โครงการการจัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโล...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกZ6004.R4 จ682ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการแรงงานเเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = A study on lobor...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [253-?]
เลขเรียกHD8700.55 ร451 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา