Found: 1,023  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : กรณีศึกษางานก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ เข็มมงคล.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก690 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The deve...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ขำจา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก378.1 ภ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวไทย-สปป.ลาว กรณึศึกษาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังห...
ชื่อผู้แต่งภานุวัฒน์ ขันจา.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 658.403072 ภ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลที่เอื้อต่อสตรีกลุ่มชาติพัน...
ชื่อผู้แต่งภีรวัฒน์ นนทะโชติ.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก305.42 ภ377ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The development of ...
ชื่อผู้แต่งชิชญาสุ์ ช่างเรียน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียก378.1 ช323ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูโดยใช้เเนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สำหรับนัก...
ชื่อผู้แต่งสุพิชญา โคทวี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 371.3072 ส463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องในระยะต้น : รายงานวิจัย = Cognitive stimulation wit...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, [2558].
เลขเรียก618.976891072 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดธรรมาพิบาลเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้...
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ มีเปิ้น.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้...
ชื่อผู้แต่งพิมลพรรณ มีเปิ้น.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดหอมแดงพันธุ์ของเกษตรกรโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ในตำบลทุ่...
ชื่อผู้แต่งยุพิน เถื่อนศรี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 635.25072 ย463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องช่วยเดินควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับกายภาพบำบัด = Development walkers controlled...
ชื่อผู้แต่งนัฐชา อยู่มีคง.
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริญญาตร...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ แย้มแยื้อน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
เลขเรียกว 330.9593072 อ1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหาร ที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกDS554.98.P7 ก494,341.42 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช = Phytoremediation / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTD192.75 พ6ก 2558,628.5 พ564ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา