Found: 638  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสระสี่มุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่่กา...
ชื่อผู้แต่งพยงค์ แก่นสำราญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.83 พ214ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
122
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการธนาคารความรู้ของโรงเรียนจงรักษ์พิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / จิตณัฐฏ์ดา มณีประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจิตณัฐฏ์ดา มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.1 จ398ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
123
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการนิเทศครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) สังกัดเทศบาล ...
ชื่อผู้แต่งบรรลือ สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.203 บ181ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
124
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / สุนันท์ ใจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ ใจพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.203 ส815ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
125
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบครูนิเทศเพื่อนครูของโรงเรียนบ้านแพ้วิทยา (ติตง) จังหวัดสมุทรสาคร / ดุ...
ชื่อผู้แต่งดุฤษดี ยืดเนื้อ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.203 ค692ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
126
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาฐานบินกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอกมนสิการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.114 ส284ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
127
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกปฐม จังหวัดนครปฐม / พนชนก ทัดแช้ม
ชื่อผู้แต่งพรชนก ทัดแช้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.21 พ229ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
128
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สัง...
ชื่อผู้แต่งชาตรี สุวรรณที.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.113 ช514ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
129
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบวรธนวิทย์ จังหวัดนครปฐม / จิตนภา เ...
ชื่อผู้แต่งจิตนภา เจนจบเขต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.716 จ426ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
130
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี / ชิตชนนท์ ...
ชื่อผู้แต่งชิตชนนท์ แสงประดับ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.71 ช551ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
131
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู ของโรงเรียนธรรมาภิสมัย / อภาทิพา เปรมปราศ...
ชื่อผู้แต่งอรทิพา เปรมปราศัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.7 อ325ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
132
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการเขียนนิทานสำหรับเด็กของโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา จังหวัดนครปฐม = An Eval...
ชื่อผู้แต่งจินดา ไผทฉันท์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.62 จ468ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
133
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาระบบส่งเสริมกีฬาเซปักตะกร้อหญิงสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี...
ชื่อผู้แต่งบรรทูลย์ บุญชู.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.86 บ172ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
134
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เรื่อง กินดี อยู่ดี ตามวิถีชีวิตพอเพียง ของโรงเร...
ชื่อผู้แต่งอรทัย นุชบางเคียน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.3 อ324ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
135
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพาลูกซื้อหนังสือของนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สานรัก จังหวัดนครปฐม / ชัยณรงค์ ฉิ...
ชื่อผู้แต่งชัยณรงค์ ฉิมชูใจ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 025.21 ช383ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา