Found: 638  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
631
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องเชื่อมใจสายใยรัก [videorecording] = MARVIN'S ROOM.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : BNT Entertainment , 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
632
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [computer file] / กรุงเทพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
633
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโครงการทำความสะอาดบานปลา กู้ภัยสึนามิ [videorecording] / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
634
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแบบเรียนการสอนโดยเน้นการศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต / อินทร...
ชื่อผู้แต่งกายรัฐ เจริญราษฎร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544
เลขเรียก371.3 ก435ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
635
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2548
เลขเรียก331 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
636
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโครงการโรงเรียนสวยด้วยศีลธรรรมของโรงเรียนจงรักษ์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสาคร / ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรฐิติ มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.114 ฉ232ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
637
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของธุรกิจบริการไปรษณีด่วนพิเศษ (Express Delivery) ระหว่างประเทศ / ...
ชื่อผู้แต่งศิริศักดิ์ เลิศเดชสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียก383.41 ศ491ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
638
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องโมเดลธุรกิจ รับและรุก AEC อย่างสร้างสรรค์ [DVD] Business model 2 AEC / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล...
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น, 2555.
เลขเรียก658.8 ช 788 ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา