Found: 5  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type
Titleการพัฒนารูปแบบการสอนคอมพิวเตอรแบบเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรีย...
Authorปานทิพย์ ดอนขันไพร.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
Call Numberว 371.334
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
Type
Titleความคิดเห็นของเจ้าร้านขายของชำในการพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม = The Opini...
Authorนภัสรัก สุขสบาย.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
Call Numberว 658.87
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
Type
Titleความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพการพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 = Satisfaction W...
Authorถวิล ยงยุทธ.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
Call Numberว 336.24068
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
Type
Titleผลของการใช้แกลบกุ้งในอาหารสุกรระยะเติบโตหนุ่มสาว (15-90 ก.ม) = Effect of shrimp Meal in the Growing...
Authorวิเชียร ทองลิน.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรณ์, 2529
Call Numberว 636.4
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
Type
Titleพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานธุรการของโรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประ...
Authorณัฐวิชช์ ณัฏฐ์ธนกุลบดี.
Imprintนครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
Call Numberว 371.201
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม