Found: 76,242  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
Title" รู้เก็บ รู้ใช้ " ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / องอาจ จิระอร ; ผู้เรียบเรียง
Imprintกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
Call NumberHG7920 ร77 2549,332.0415 ร 2/2549
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
Type Book
Title"4 เสาหลักสู่ความพอเพียง" เทคนิคการปลูกพืชผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง [จุลสาร] / สำราญ สะรุโณ...[แ...
Authorสำราญ สะรุโณ.
Imprintพัทลุง : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง, 2553.
Call NumberS ส6ส 2553
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
Type Book
Title"D.I.Y. do it yourself" / นภัสนันท์ พุ่มสุโข บรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2549.
Call NumberTH4817 .ด67 2549,643.7 ว558ด 21
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
Type Book
Title"I will survive" เอาตัวรอดอย่างไรในอเมริกา / โดย คนช่างเล่า.
Authorคนช่างเล่า.
Imprintกรุงเทพฯ : ทิบ ไทย อินเตอร์ บุ๊ค, 2551.
Call NumberHQ2039.U6 ค15 2551
Libraryมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
Type Book
Title"Light up your life" turn on your attitude [จุลสาร].
Imprintกรุงเทพฯ : Livingetc, 2557.
Call NumberNK ล9 2556
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
Type Book
Title"กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล" : รวมผลงาน และ บทกวีเทิดพระเกียรติ / คณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิ...
Authorคณะกรรมการจัดงานโครงการ "กวีเทิดพระเกียรติไท้ ภูมิพล"
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มห้องสมุดทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด, 2539.
Call NumberPL4206 .ค34
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
Type Book
Title"กะเทยบ้านนอก" การสร้างตัวตนของกะเทยบนพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษากะเทยที่ปรากฎตัวในเขตตัวเมืองนครศรี...
Authorพลสิทธิ์ แววศักดิ์.
Imprintนครศรีธรรมราช : สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550.
Call NumberHQ77.2.T5 พ4ก 2550
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
Type Book
Title"การผลิตปศุสัตว์สู้วิกฤตโลก" รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 5 14-15สิงหาคม 2551 ณ ค...
Authorการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ (ครั้งที่ 5 : 2551 : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).
Imprint[สงขลา] : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2551.
Call NumberSF5 ก6ก 2551
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
Type Book
Title"การสำรวจและศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาในเขตพื้นที่อำเภอนครชัยศรีเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจ...
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
Call NumberG156.5.E26 ก64 2553
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
Type Book
Title"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
Authorการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
Imprintกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call NumberJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
13
image
Type Book
Title"กำแพงเมืองจีน" / ป. รัตนปัญญา.
Authorป. รัตนปัญญา.
Imprintกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
Call NumberDS719 .ป15,915.104 ป11ช
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
Type Book
Title"คนไท" ไม่ใช่ "คนไทย" แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา : รวมความรู้ "ไทยศึกษา" ของ "ศาสตราจารย์สองแผ่นดิน" ...
Authorเจีย แยนจอง.
Imprintกรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
Call NumberDS569 .จ83 2548,959.3 จ 926 ค 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
15
image
Type Book
Title"ความจริง" กับการใช้เหตุผลในคำอภิปรายระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล และการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ : ก...
Authorมนัส โกมลฑา.
Imprint[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
Call NumberJQ1747 ม3ค 2548
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์