Found: 1,298  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก372.82 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ / บุญสิตา สำราญรื่น.
ชื่อผู้แต่งบุญสิตา สำราญรื่น.
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าเชิงกลยุทธ์ = Strategic transport and distribution management / ผู...
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีเดียโฟกัส แอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียกHD38.5 ค-ก 2559,658.5 ค357ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งทางสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ : ณัฐนันท์ คุณเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559.
เลขเรียกHM1126 ก64 2559,333.7 ก446 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง = Construction Safety Management / กวี หวังนิเวศน์กุล text
ชื่อผู้แต่งกวี หวังนิเวศน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2559
เลขเรียกTH443 ก325,690.23 ก324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ / เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ชื่อผู้แต่งเดชา เดชะวัฒนไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHF5549 ด841ก 2559,658.3 ด841ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรม = Human resources management in hotel industry / นิติพล ...
ชื่อผู้แต่งนิติพล ภูตะโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกTX911.3.P4 น586,647.940683 น586ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs / ฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล.
ชื่อผู้แต่งฐากูร อนุสรณ์พาณิชกุล.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2559.
เลขเรียก338.642 ฐ2141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ [text]
ชื่อผู้แต่งกตัญญู หิรัญญสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2559.
เลขเรียกHD62.4 ก122ก 2559,382.1 ก188ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่น / โกวิทย์ พวงงาม text
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ JQ1745.A55C6 ก952,364.1323 ก952ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา = Product management and price / ชนิกานต์ อัชวนันท์.
ชื่อผู้แต่งชนิกานต์ อัชวนันท์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 25559.
เลขเรียก658.5 ช153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่) = International management / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ชื่อผู้แต่งชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกHD62.4 ช15 2559,658.1 ช133ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน : การวิเคราะห์ ออกแบบ และการจัดการ = Inventory management in supply...
ชื่อผู้แต่งพิภพ ลลิตาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกTS160 พ713ก,658.787 พ713ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมบริการ / วัชราภรณ์ อารีรัตน์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ อารีรัตน์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, [2559].
เลขเรียก338.4 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / โดย พิบูล ทีปะปาล, ธนวัฒน์ ทีปะปาล
ชื่อผู้แต่งพิบูล ทีปะปาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2559
เลขเรียกHD30.28 พ6ก 2559,658.4012 พ231ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา