Found: 1,298  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน 2559 / กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2559.
เลขเรียกKPT1270 ก13 2559,344.01 ก117 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเกณฑ์การค้าสินค้าเกษตรภายใต้ GATT และองค์การการค้าโลก (WTO) / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร
ชื่อผู้แต่งทัชชมัย ฤกษะสุต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกK3881 ท341,382.41 ท341ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรดไหลย้อนกระเพาะรักษาได้ง่ายนิดเดียว / นิพันธ์พงศ์ พานิช
ชื่อผู้แต่งนิพันธ์พงศ์ พานิช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมาร์ทบุ๊ค, 2559
เลขเรียกRC 815.2 น619ร,616.33 น616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
79
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ DVD [Videorecording].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายในพระจันทร์ / แพน พงศ์พนรัตน์ [นามแฝง], เขียน ; นันทวัน วาตะ, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งกาญจน์นภา พงศ์นพรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL4209.4.ก67 ก46,895.914 ก421ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ = Grammaticalization / กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกP121 ก631 2559,410 ก613ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม : บทเรียนของความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกวจ HV31 ธ152,339.22 ก218ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสันติภาพในรวันดา = RWANDA / ชลัท ประเทืองรัตนา text
ชื่อผู้แต่งชลัท ประเทืองรัตนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกDT450.435 ช4ก 2559,320.9416 ช238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร ชลัท ประเทืองรัตนา text
ชื่อผู้แต่งชลัท ประเทืองรัตนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกDA990 ม734 2559,320.9416 ม734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ / ติณณา แดนเขตต์.
ชื่อผู้แต่งติณณา แดนเขตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2559.
เลขเรียกDS586 ต-ก 2559,808.883 ต344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา (ฉบับปรับปรุงกติกา) / บริษัทสกายบุ๊คส์ [text]
ชื่อผู้แต่งบริษัทสกายบุ๊คส์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกGV 1060.5 ก251,796.42 บ226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ Logistics รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน / สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ, 2559.
เลขเรียกHD38.5 ส665ก 2559,658.5 ส665ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู / ศุภนิมิตร วีรสุ, แปลและเรียบเรียง text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2559
เลขเรียกHD30.28 ก287 2559,658.4 ก287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์การทางการศึกษา หลักการ แนวคิด และ ความสำเร็จ / พูนชัย ...
ชื่อผู้แต่งพูนชัย ยาวิราช.
พิมพลักษณ์เชียงราย : สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , 2559.
เลขเรียก371.2 พ415ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ของผู้นำร่วมสมัย = Comtemporary leader strategy / สมชาย เทพแสง text
ชื่อผู้แต่งสมชาย เทพแสง
พิมพลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก : [ม.ป.ท.], 2559
เลขเรียกHD57.7 ส4ก 2559,658.4092 ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา