Found: 1,327  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ = Product management and new product development / ชลธิ...
ชื่อผู้แต่งชลธิศ ดาราวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธนาเพรส, 2558.
เลขเรียกTS171.P7 ช224,658.5 ช224ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการยุคโลกา-เทศาภิวัฒน์ : ในมุมมองนักปฏิบัติ / สุดจิต นิมิตกุล
ชื่อผู้แต่งสุดจิต นิมิตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธินคร-ลำยงค์ นิมิตกุล, 2558
เลขเรียกHD58.87 ส-ก 2558,658 ส766ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ / อัจฉรา...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา รักยุติธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียกTC413 .อ62 2558,333.7 อ499ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = Educational management...
ชื่อผู้แต่งเครือฟ้า สิงห์ทองลา
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย = Educational management of the Local Governme...
ชื่อผู้แต่งนุชกร จำวงศ์
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสถาปัตยกรรม = Architectural management / ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
ชื่อผู้แต่งไตรวัฒน์ วิรยศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกNA1996 ต971,720 ต971ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / สุดใจ ดิลกฑรรศนนท์ text
ชื่อผู้แต่งสุดใจ ดิลกฑรรศนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, 2558
เลขเรียกHD30.28 .ส76 2558,658.4012 ส766ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบพุทธะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน = BIM : Buddhist instruction mo...
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย สุธาสิโนบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมเมอร์เชียล เวิลด์ มีเดีย, 2558
เลขเรียกLC929.3.T5 ก673 2558,294.307 ก673ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 / ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
ชื่อผู้แต่งศศิเทพ ปิติพรเทพิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนว่าเด็ดดูเคชั่น, 2558
เลขเรียกQ181 ศ289 2558,507 ศ289ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้แนวในทศวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
ชื่อผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกLB1060 พ721 2558,371.102 พ721ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม = Principle of engineering logistics and supply chain ...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558.
เลขเรียกHD38.5 ก281 2558,658.5 ก281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำรายละเอียดโครงการงานสถาปัตยกรรม : เพื่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง = Architectural p...
ชื่อผู้แต่งวิมลสิทธิ์ หรยางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จี. บี. พี. เซ็นเตอร์, 2558.
เลขเรียกNA2750 ว673ก,729 ว367ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ / สำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกLG395.T5 ก451,378.2 ก451 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย = Operation of child development Ce...
ชื่อผู้แต่งสมปอง อุ่นใจ
พิมพลักษณ์2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา