Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแรงใจให้เธอ เนปาล / องอาจ คล้ามไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งองอาจ คล้ามไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558.
เลขเรียกHV600.N4 อ117,551.22 อ117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้เนื้อหาก่อนสอนเก่ง : พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข [text] การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวร...
ชื่อผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกLB1025.3 �721�,371.3 พ721ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน : อ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันสสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2558.
เลขเรียกJC337 อ7ล 2558,323.042 อ893ล 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิต / บรรณาธิการ : จรุง เมืองชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกRA638 ว371,QW805 ว6 2558,615.372 ว372ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ / เชษฐ์ ติงสัญชลี.
ชื่อผู้แต่งเชษฐ์ ติงสัญชลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558
เลขเรียก709.593 ช583ศ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ = สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ...[และคนอื่นๆ] [text] Ordinary differrential eq...
ชื่อผู้แต่งสุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2558.
เลขเรียกQA371 ส 2558,515.352 ส462ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมดุลแห่งสุข / กฤษฏา ลดาสวรรค์, ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว text
ชื่อผู้แต่งกฤษฏา ลดาสวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอทโพร์พริ้นท์, 2558
เลขเรียกHN ก4ส 2558,158.7 ก279ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยครอบครัว / คณะกรรมการสิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558
เลขเรียกLC213.3.T5 ก26ส 2558,323 ค126ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฏหมายพื้นฐาน / เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล,...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กอล์ฟ กราฟฟิค : นนทบุรี, 2558
เลขเรียก340 ห321ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย / ธานี วรภัทร์
ชื่อผู้แต่งธานี วรภัทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกK85 ธ517ก 2558,340.72 ธ253ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า หน้าที่พลเมือง / ทสมล ชนาดิศัย, เรื่อง ; อรณัญช์ สุขเกษม, ภาพ text
ชื่อผู้แต่งทสมล ชนาดิศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกJC571 ท54,372.832 ท186อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว/ สี แสงอินทร์.
ชื่อผู้แต่งสี แสงอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกNE 850 ส733ท 2558,763 ส317ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น / วรพันธ์ บุญชัย
ชื่อผู้แต่งวรพันธ์ บุญชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
เลขเรียกTP248.2 �231� 2558,660.6 ว231ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทอร์โมไดนามิกส์ขั้นพื้นฐาน / ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
ชื่อผู้แต่งศรัทธา อาภรณ์รัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกTJ265 ศ163,536.7 ศ163ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดกล่องนโยบายสาธารณะ = Unpacking public policy : หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย / เกษีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกH97 ป7 2558,320.6 ก817ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา