Found: 185  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น / นิธิยา รัตนาปนนท์
ชื่อผู้แต่งนิธิยา รัตนาปนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียกTP370 น614 2558,664.028 น614ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS / ยุทธ ไกยวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHA32 ย7ห 2558,519.5 ย351ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหิมาลายัน / ประภัสสร เสวิกุล
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่ยส์, 2558
เลขเรียกน ป338ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า หน้าที่พลเมือง / ทสมล ชนาดิศัย, เรื่อง ; อรณัญช์ สุขเกษม, ภาพ text
ชื่อผู้แต่งทสมล ชนาดิศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558
เลขเรียกJC571 ท54,372.832 ท186อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารไทยครบทุกภาค / สุวรรณา ชัยชนะ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ชัยชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2558
เลขเรียกTX724.5.T5 ส873อ 2558,641.59593 ส873อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมโจโฉ / โดย สาละ บุญคง.
ชื่อผู้แต่งสาละ บุญคง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวแรก, 2558.
เลขเรียกPL3275.T5 ส684(5) 2558,808.8027 ส684อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านจนแตก : วรรณกรรม ความทันสมัย และความเป็นไทย / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ; พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์, แปล t...
ชื่อผู้แต่งทักษ์ เฉลิมเตียรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2558
เลขเรียกPL 4200.5 ท111อ,809.93532 ท336อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านใหม่ : เมืองกับชนบทในวรรณกรรมไทย / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ [text]
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4209.8 ช687อ 2558,895.91 ช686อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 1-4 / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการภาษาจีน สำนักพิมพ์ทองเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทองเกษม, 2558
เลขเรียกPL1495 ก749 2558,495.181 ก749 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมี เล่มเดียวจบ = Chemistry bullet guide / เฮเลน ฮาร์เดน ; ดวงมาลย์ พละไกร, แปล
ชื่อผู้แต่งฮาร์เดน, เฮเลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2558
เลขเรียกQD31.2 ฮ-ค 2558,540 ฮ421ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดอะ แบล็ก เรคคอนนิง : มหาคัมภีร์พิพากษา = The black reckoning / จอห์น สตีเฟนส์ เขียน ; งามพรรณ เวชช...
ชื่อผู้แต่งสตีเฟนส์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์, 2558.
เลขเรียกน ส172ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน / ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ; กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬา [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
เลขเรียกLB1167 ช486 2558,371.71 ช23ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบริหาร = Administrative Techniques / โชติ บดีรัฐ
ชื่อผู้แต่งโชติ บดีรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกHF5500 ช912,658 ช821ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว/ สี แสงอินทร์.
ชื่อผู้แต่งสี แสงอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกNE 850 ส733ท 2558,763 ส317ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร = Freezing technology of food / สงวนศรี เจริญเหรียญ
ชื่อผู้แต่งสงวนศรี เจริญเหรียญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทสหมิตร, 2558.
เลขเรียกTP372.3 ส142 2558,641.6153 ส142ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา