Found: 2,184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ / ร้อยตรีต่วนอัมรัน กูโซะ ; พิชญาพร โพธิ์สง่า, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งต่วนอัมรัน กูโซะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2558.
เลขเรียกU55.T82 ต224 2558,92 ต289ม 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2,177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่รู้คืออวิชชา / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
ชื่อผู้แต่งพระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ46ม9 2562,294.35 พ1711ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
2,178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม่เป็นไร 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์ / ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557.
เลขเรียกPL 4209 ฐ234ม 2557,641.21 จ683ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2,179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไลเคนในหุบเขาลำพญา / ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์ยะลา : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2559
เลขเรียกQK591.T5 ล979,579.7 ล979ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2,180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนกลาง อย่างง่าย-ใช้จริง / ยงชวน มิตรอารี.
ชื่อผู้แต่งยงชวน มิตรอารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2554.
เลขเรียกPL1109 ย117ว 2554,495.15 ย122ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่องกฤษ
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียกPL1103 ม713 2558,495.15 ม721ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2,182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2555.
เลขเรียกPL4195.ห7 ส43,495.917 ส43ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2,184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไส้เดือนดิน เลี้ยงง่าย รวยเร็ว / มนตรี แสนสุข
ชื่อผู้แต่งมนตรี แสนสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557
เลขเรียกSF 597.E3 ม153ส 2557,639.75 ม151ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา