Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ครูภูมิปัญญาไทย ตามรอยพระยุคลบาท อนุรักษ์พันธุกรรมพืช / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560
เลขเรียกS934.T5 ห62 2560,371.1 ห516ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาด = On strategic marketing / Kevin Lane Keller & James A. Narus ; ณัฐยา สินตระการผล, แป...
ชื่อผู้แต่งเคลเลอร์, เควิน เลน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2560.
เลขเรียกHF 5415.13 ค57 2560,658.8 ค84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การเมือง : ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ = Analyzing politics : An introduction to polit...
ชื่อผู้แต่งเอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โครงการตำราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกJA71 .อ72 2560,320.5 อ878ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกHG4026 ศ73 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : สาขาวิชาและความแตกต่างหลากหลาย / Tim Dunne, Milja Kurki และ Steve...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย, 2560
เลขเรียกJZ1305 ด6ท 2560,327 ท45ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางสิบสอง-พระรถเมรีศึกษา / จัดโดย สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560
เลขเรียกPL4208.9 น62 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2560
เลขเรียกDS586 พ467 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่คุ้มครอง / ทรงธรรม สุขสว่าง, ทวี หนูทอง
ชื่อผู้แต่งทรงธรรม สุขสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560
เลขเรียกSK567.T5 ส72 2560,333.95416 ท137ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล. เล่ม 2, จากบทเรียนสู่แนวปฏิบัติ / ธีระ กลลดาเรืองไกร, บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกRC968 อ62 2560,WA400 อ616 2560,613.62 อ223
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเขียนเพื่อเรียนรู้ : ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา / สิระ สมนาม ; มีชัย เอี่ยมจินดา, บร...
ชื่อผู้แต่งสิระ สมนาม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกPL4177 ส729ข 2560,495.9152 ส74ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเยื่อแผ่นและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร / สุวัฒนา พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกTP248.25.M46 ส75 2560,664 ส4711ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไข่ย้อย ดากานดา / อภิชาติ เพชรลีลา
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ เพชรลีลา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกดวงจันทร์, 2560
เลขเรียกน อ252ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา