Found: 236  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญา / รัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์
ชื่อผู้แต่งรัฐวิชญ์ อนันตวิทยานนท์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2557
เลขเรียก347.05 ร63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลา : ชีววิทยาและอนุกรมวิธาน / วิมล เหมะจันทร
ชื่อผู้แต่งวิมล เหมะจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQL618 ว663,597 ว74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ; รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง / สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559
เลขเรียกJC571 ร451ผ,711.072 ผ262ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีในความเชื่อล้านนา = Ghosts in Lan Na beliefs / สนั่น ธรรมธิ
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกGR580 ส3ผ 2559,ภน 398.25 ส1511ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำ นักบริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Leaders, managers, and HRD / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.
ชื่อผู้แต่งศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก658.3 ศ376ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำนันทนาการ = Recreation leader / กำโชค เผือกสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งกำโชค เผือกสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกGV160 ก62,790.092 ก563ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2/ ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPL4185 พ23 2557,495.913 ร421พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ : คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทย พื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ควรรู้ / พร...
ชื่อผู้แต่งพรวศิน ศิริสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้นท์ (1991), 2558.
เลขเรียกHD38.5 พ278,658.5003 พ278พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระนิวาสราชปิตุจฉา / ผู้เรียบเรียง ชลีรัตน์ เพชรช่อ, สุภาสิริ พหูชนม์
ชื่อผู้แต่งชลีรัตน์ เพชรช่อ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559
เลขเรียกอ 728.82 ช256พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระพุทธศาสนา [text] / กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกDS586 ก-พ 2558,อ 923.1593 พ343
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฏร์ล้วนอาลัย : บทกวีนิพนธ์ โครงการกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560.
เลขเรียกDS586 พ414,923.1593 พ414พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมองค์การ / เจษฏา นกน้อย
ชื่อผู้แต่งเจษฏา นกน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกHD58.7 จ-พ 2560,WA20.5 บ471ร 2560,302.35 จ5832พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลับพลึงธาร : พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ / นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม, ลักขณา แสงอ...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560.
เลขเรียกQK364 น648,581.76 พ1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลเมืองกำลังไทย / สถาบันพระปกเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียกPL 4205 ร17 2561,895.91301 พ442พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนา Mobile App ฉบับ Pro Android / บัญชา ปะสีละเตสัง
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2560
เลขเรียกQA76.76.A65 บ-พ 2560,005.3682 บ113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา