Found: 236  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยทาง ธ สร้างไทย / กรมทางหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง, 2560.
เลขเรียกDS586 ต341ร,923.1593 ภ671ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการสร้างพระพุทธรูปล้านนา = The Handbook of Lanna Buddha Image Sculpturing / สนั่น ธรรมธิ text
ชื่อผู้แต่งสนั่น ธรรมธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์แอนด์มีเดีย, 2559
เลขเรียกN8193.2 ส3ต 2559,294.3351 ส198ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 / สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุรเดช โชติอุดมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPN771 ส74,809 ส845ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะ 7C ของครู 4.0 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
ชื่อผู้แต่งพิมพันธ์ เดชะคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกLB2832 พ-ท 2560,371.1 พ721ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาล / ทิวากร แก้วมณี [text]
ชื่อผู้แต่งทิวากร แก้วมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.
เลขเรียกJF1358.T5 ท492ธ 2559,320 ท492ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางสิบสอง - พระรถเมรีศึกษา / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกPL4207 ก6น 2560,895.911 น454น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาชาติในแผ่นดินอยุธยา ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์สยามกับตะวันตก / ภาสกร วงศ์ตาวัน.
ชื่อผู้แต่งภาสกร วงศ์ตาวัน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561
เลขเรียก959.303 ภ2817น 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิยายรักสุนทรภู่ / ก้องภพ รื่นศิริ และ คึกเดช กันตามระ
ชื่อผู้แต่งก้องภพ รื่นศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท์, 2558
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ก52,น ก344น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / จิรากรณ์ คชเสนี
ชื่อผู้แต่งจิรากรณ์ คชเสนี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQH541 จ535,333.72 จ535น 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทการแสดงจากวรรณคดีไทย / มนตรี มีเนียม
ชื่อผู้แต่งมนตรี มีเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPL4209.2.ม35 บ63,895.912 ม151บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบูรพาจารย์ ชีวประวัติ ธรรมปฏิปทา และโอวาทธรรมท่านพระอาจารย์มั่น ภูริตฺตเถร / มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, 2560
เลขเรียกBQ972 บ747 2560,294.36 ม246บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปกเกล้าธรรมราชา สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558
เลขเรียกDS584 ป114,รจ 923.1593 ป115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ = Human computer interaction (HCI) / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศ...
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกQA76.9.H85 ว237 2559,004.019 ว275ป 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Orientation to tourism industry / ศรัญยา วรากุลวิทย์
ชื่อผู้แต่งศรัญยา วรากุลวิทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แวววาว พริ้นติ้ง, 2558.
เลขเรียกG155.T5 ศ159 2558,338.4791 ศ159อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประธานาธิบดีโฮจิมินท์ จากมุมมองเชิงคติวิทยา เล่ม 1 ค.ศ.1890-1911 / Truong Thi Hang text
ชื่อผู้แต่งTruong Thi Hang
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2560
เลขเรียกDS560.72.H6 ฮ819,923.2597 T871ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา