Found: 23,973  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปี กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม / [จัดทำโดย สุวณา สุวรรณจูฑะ]
ชื่อผู้แต่งสุวณา สุวรรณจูฑะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงยุติธรรม, 2547.
เลขเรียกJQ1748 ส868
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียกJQ1746.Z3ยธ ก46 2547,353.4 ย443ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2547.
เลขเรียกJQ1748 ย7ห 2547,347 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียกJQ1748 ป631 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113 ปี กระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรมถ้วนหน้า : ประชามีส่วนร่วม" / กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548
เลขเรียกJQ1748.A83 ค43 2548,353.409593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤตเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส635,324.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2550.
เลขเรียกJF1358.T5 พ62 2550,351 พ647ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552
เลขเรียกJQ 1746.Z1 จ177ส 2552,350.1 จ45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2552.
เลขเรียกJQ1746 จ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมการปกครอง / คณะทำงาน, วิภาส ตรีประทีป ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2555.
เลขเรียกJQ1746.Z3I5 ห362 2555,อ 320.9593 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมการปกครอง/.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองอาสารักษาดินแดน, 2555.
เลขเรียกJQ 1746 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3กห4 ห34 2549,355 ป483ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็น คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417 - พ.ศ 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา., 2537.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3นร2 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา