Found: 26,260  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2550.
เลขเรียกJF1358.T5 พ62 2550,351 พ647ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2552
เลขเรียกJQ 1746.Z1 จ177ส 2552,350.1 จ45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ไม้เด็ดสูตรสำเร็จข้าราชการ / จรวยพร ธรณินทร์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2552.
เลขเรียกJQ1746 จ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมการปกครอง / คณะทำงาน, วิภาส ตรีประทีป ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2555.
เลขเรียกJQ1746.Z3I5 ห362 2555,อ 320.9593 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กรมการปกครอง/.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองอาสารักษาดินแดน, 2555.
เลขเรียกJQ 1746 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2549.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3กห4 ห34 2549,355 ป483ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็น คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417 - พ.ศ 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์กฎหมายและการร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา., 2537.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3นร2 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี เคาน์ซิลออฟสเตด : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็น คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417 - พ.ศ 253...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2537.
เลขเรียกJQ1748.A81 ห3 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี แห่งมิตรภาพเยอรมัน-ไทย / สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดียร์บุ๊ค, [25--?]
เลขเรียกJA71 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง122 ปี กระทรวงศึกษาธิการ : ปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา / กระทรวงศึกษ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2557
เลขเรียกJQ1746.Z3ศธ ก-ห 2557,379.593 ก1711ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง123 ปี กรมแผนที่ทหาร / กรมแผนที่ทหาร
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2551.
เลขเรียกJQ1746.Z3R6 ก169ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง124 ปี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2434-2558 / กระทรวงยุติธรรม text
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2558
เลขเรียกJQ1748 ย349ก [2558],อ 353.459305 ก218ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง125 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
ชื่อผู้แต่งสำนักที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกJQ1748 ส68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา