Found: 26,531  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง103 ปี กระทรวงยุติธรรม / คณะผู้จัดทำ สุวรรณี หลิกาพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม. กองนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2538.
เลขเรียกJQ1744 ก482,347.593 ก218ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง105 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / กรมศิลปากร text
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2559
เลขเรียกJQ1746 ก-ห 2559,354.5930085 ก181ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำศัพท์ เพื่อการสนับสนุนการเมืองภาคพลเมือง / เดช พุ่มคชา ... [และคนอื่นๆ ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2552
เลขเรียกJA64 ห36 2552,320.03 ห1531 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ตุลาคม 2545 : 5 ปีรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน พ.ศ. 2540.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540, 2545.
เลขเรียกJQ1742 .ส635 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส728 2552,324.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 2541 / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกJQ1745.A7 ห36 2552,923.2593 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2547/ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2547
เลขเรียกJQ 1746 .Z3ศธ ก17 2547,อ 370.9593 ก463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปี กับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม / [จัดทำโดย สุวณา สุวรรณจูฑะ]
ชื่อผู้แต่งสุวณา สุวรรณจูฑะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงยุติธรรม, 2547.
เลขเรียกJQ1748 ส868
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียกJQ1746.Z3ยธ ก46 2547,353.4 ย443ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2547.
เลขเรียกJQ1748 ย7ห 2547,347 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียกJQ1748 ป631 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113 ปี กระทรวงยุติธรรม "ยุติธรรมถ้วนหน้า : ประชามีส่วนร่วม" / กระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548
เลขเรียกJQ1748.A83 ค43 2548,353.409593 ย349ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม / [บรรณาธิการ, สุทธิพล ทวีชัยการ].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกJQ 1749 .A5 ส215ส 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา