Found: 29,233  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2547 วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2547.
เลขเรียกJS7153.A12 ส6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2547 วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / คณะผู้จัดทำ เชิดศักดิ์ ชูศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2547.
เลขเรียกJS7153.A12 ส728 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2554 วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกJS7153.A12 ส728 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545.
เลขเรียกJF1358.T5 พ647 2542,351 พ647สบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+1 นักปฏิวัติ นักต่อสู้ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10+1 Revolutionary freedom fighters who changed the wor...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2562.
เลขเรียกJA92 ด193 2562,923.2 ด193ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ans de parti communiste fran�ais / sous la direction de Guillaume Roubaud-Quashie ; avec le con...
พิมพลักษณ์Paris : Cherche midi, c2020.
เลขเรียกJN3007.C6 A14 2020
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมสรรพกร / กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพกร, 2558.
เลขเรียกJQ 1746 .Z3กค8 ก17รอ 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพอเฟคท์ กราฟฟิคกรุ๊ป, 2535
เลขเรียกJQ1748 ย349ก,347.593 ก218ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กระทรวงยุติธรรม 25 มีนาคม 2535 / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535.
เลขเรียกJQ1746.ฮ3ยธ1 ย76,354.593 ยธ02ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กระทรวงยุติธรรม : 25 มีนาคม 2535 / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2535.
เลขเรียกJQ1746 ร55,348.006 ย349ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กระทรวงยุติธรรม : 25 มีนาคม 2535 / กระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2535.
เลขเรียกJQ1746 ร55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540/ ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2544.
เลขเรียกJS 7403.A3 ธ285ห 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา