Found: 26,531  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียกJQ 1745.A55 ส728 [2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 255-.
เลขเรียกJQ1745.A55O4 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ ''53 : ปีแห่งการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดิน / เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ ASTV - ผู้จัดการ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ ASTV - ผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกJQ1745 ส728 2553,320.9593 ก351ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ / กองบรรณาธิการผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550-
เลขเรียกJQ1745 ส645,320.9593 สว728 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ' 52 / กองบรรณาธิการ ASTV ผู้จัดการ เรียบเรียง ; สุวิชชา เพียราษฎร์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกJQ1745 ส728 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิกฤตชาติ' 53 / กองบรรณาธิการ ASTV - ผู้จัดการ, เรียบเรียง ; สุวิชชา เพียราษฎร์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553.
เลขเรียกJQ1745 ส728 2553,303.484 ส728 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 254... วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนฯ, 2546-
เลขเรียกJS7153.A12 .ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2547 วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2547.
เลขเรียกJS7153.A12 ส6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2547 วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / คณะผู้จัดทำ เชิดศักดิ์ ชูศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, 2547.
เลขเรียกJS7153.A12 ส728 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2554 วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น กรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2554.
เลขเรียกJS7153.A12 ส728 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2545.
เลขเรียกJF1358.T5 พ647 2542,351 พ647สบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมสรรพกร / กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพกร, 2558.
เลขเรียกJQ 1746 .Z3กค8 ก17รอ 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กระทรวงยุติธรรม / กระทรวงยุติธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพอเฟคท์ กราฟฟิคกรุ๊ป, 2535
เลขเรียกJQ1748 ย349ก,347.593 ก218ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา