Found: 26,117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
25,547
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการกำกับดูแลที่ดี = Corporate governance / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชื่อผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, [ม.ป.ป.]
เลขเรียกJQ1746.Z3กค ก-น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
25,548
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อความพอเพียง / ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, นพวรรณ ปุสสะรังษี
ชื่อผู้แต่งณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553
เลขเรียกJQ 1745 .A55P64 ณ113 2553,320.6 ณ299น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25,549
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร/ กนกพร ศรีวิชั...
ชื่อผู้แต่งกนกพร ศรีวิชัย
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ก124น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25,550
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียกJC421 น927,372.3 ก615น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25,552
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / วิเคราะห์ เรียบเรียง และปรับแก้ สุรางคณา วายุภาพ หัวห...
ชื่อผู้แต่งสุรางคณา วายุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546
เลขเรียกJC596 ส858
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
25,553
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำจรรยาข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ / สุทิติ ขัตติยะ, วิเชียร สุภายุทธ.
ชื่อผู้แต่งสุทิติ ขัตติยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา กรมประชาสัมพันธ์, 2552.
เลขเรียกJQ1746.Z13E83 ส73,174 ส778น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
25,554
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (2525-2529) / สำนักงานเลขานุการ กสช. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสร้างงานในชนบท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524.
เลขเรียกJS7415 ส691น 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
25,555
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.2.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พร.), 2551.
เลขเรียกJS7153.3 น927 2551,สร 352 ส636น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
25,556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการตรวจชันสูตรศพตามกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักศาสนาอิสลาม / สำนักจุฬาราชมนตรี, คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกJC 571 น77 2555,W825 น8 2555,614.1 น928น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25,558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม / โด...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย ไกรตะนะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกJF1525 ศ74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
25,559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการนิเทศการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษา / ฝ่ายนิเทศการบริหาร หน่วยศึกษานิเทศก์ ก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2534.
เลขเรียกJA88.ท9 น927 2534,373.0115 น927 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25,560
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารงานพัสดุ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 = Guideli...
ชื่อผู้แต่งคมคาย น้อยสิทธิ์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกJF1525 ค147น 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา