Found: 25,557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
23,011
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาข้าราชการใหม่ ประจำปี 2531 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2531 ณ ห้อง 207 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / กองแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สจพ., 2531.
เลขเรียกJF1601 ส614
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23,012
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาทางวิชาการเรื่องเปลี่ยนลู่ผู้ปฏิบัติ รุ่นที่ 1 / ชมรมข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งชมรมข้าราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : มหาวิทยาลัยฯ, 2544].
เลขเรียกJQ1746.Z1 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23,013
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาวิชาการเรื่อง รัฐธรรมนูญไทยควรแก้ไขหรือไม่? [CD-ROM] / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์การ...
ชื่อผู้แต่งสัมมนาวิชาการเรื่อง รัฐธรรมนูญไทยควรแก้ไขหรือไม่? (2549 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์การศึกษาภาคตะวันออก นิด้า, 2549.
เลขเรียกJQ1741 ส615 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23,014
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาเศรษฐกิจและการเมืองไทย = Seminar on Thai economic and politics / อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, สมรักษ์...
ชื่อผู้แต่งอัษฎางค์ ปาณิกบุตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542.
เลขเรียกJQ1749.A15 อ581,335.4 อ581ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,015
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสากลเทศบาล / รจนาโดย หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ และพระยาสุนทรพิพิธ.
ชื่อผู้แต่งสกลวรรณากร วรวรรณ, ม.จ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย, 2547.
เลขเรียกJS78 ส24,352.167 ส119ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
23,016
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธร--เมืองน่าอยู่ / สำนักงานเขตสาธร กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักงานเขตสาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540.
เลขเรียกJS7153.9.ก4 ก47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23,017
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณคดี : ภาครัฐในมุมมองกฎหมายการเมืองและการบริหาร / ผู้เขียน, ปฐม มณีโรจน์ ; ผู้เรียบเรียง, อุม...
ชื่อผู้แต่งปฐม มณีโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุภาพรการพิมพ์, 2554
เลขเรียกJC 423 ป13 2554,351 ป34ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
23,018
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
ชื่อผู้แต่งสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียกJF1358.T5 ส345,350.001 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
23,019
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
ชื่อผู้แต่งสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียกJF1358 ส346 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23,020
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
ชื่อผู้แต่งสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.
เลขเรียกJF1358 ส47 2535,350 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
23,021
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
ชื่อผู้แต่งสร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียกJF1358 .ส47 2543,350.001 ส345ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
23,022
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์ / สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ.
ชื่อผู้แต่งสร้อยตระกูล อรรถมานะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกJF1358.T1 ส4ส 2540,350 ส17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
23,023
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐจะอยู่ได้ก็ด้วยช่วยกันรักษา = A republic, if you can keep it / ของ Earl Warren ; [แปล]โดย...
ชื่อผู้แต่งเอิร์ล วาร์เร็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียกJ C599.U5 อ95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23,024
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐจะอยู่ได้ก็ด้วยช่วยกันรักษา = A republic, if you can keep it / ของ Earl Warren ; แปลโดย ส...
ชื่อผู้แต่งวาร์เร็น, เอิร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516.
เลขเรียกJC599.ส5 ว6,328.73 ว27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23,025
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาธารณรัฐประชาชนจีน = People''s Republic of China / จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อผู้แต่งจุลชีพ ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJQ1510 จ658 2557,951 จ658ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา