Found: 23,195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
23,011
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "รวมพลังข้าราชการไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ค961 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
23,012
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อ รวมพลังข้าราชการไทยส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช., 2556.
เลขเรียกJQ1745.A55.C6 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23,013
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2556 ในหัวข้อรวมพลังข้าราชการไทยสู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ค49 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23,014
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประเทศไทยใสสะอาด / สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียกJQ1745.C6 ค961,364.1323 ค87
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
23,015
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย / โดย เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ส36 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
23,016
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือยนในมหาวิทยาลัย / คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยฯ, 2539.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ม55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23,017
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2521 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [สำนักงานฯ], 2521.
เลขเรียกJQ1746 ค371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23,018
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา [computer file] : Our Boundaries – Our ASEAN Nei...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, [2554?].
เลขเรียกJX1579.5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23,019
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากร กบข. [electronic resource] : ระบบบำนาญไทยในอนาคต, แนะนำ ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 254-]
เลขเรียกJF1671 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
23,020
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากร กบข. / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, [2545?]
เลขเรียกJF1671 ค962 ล.1-4 2545?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
23,021
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กอบกุล ภู...
ชื่อผู้แต่งกอบกุล ภู่ธราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกJQ1743 ก358ค 2545,363.7 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
23,022
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์บริการวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ], 2545.
เลขเรียกJS7153.3.A8 จ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
23,023
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการติดตามและประเมินผลมาตรการเสริมการพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกJS7153.3 .A2 ค9 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23,024
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2545.
เลขเรียกJS7153.3.A2 ค962 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23,025
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการไทยในต่างประเทศ ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ทศพร ศิริสัมพั...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
เลขเรียกJQ1746 ท53 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา