Found: 24,033  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
22,936
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีนวัตกรรม 2547- = Innovative forum 2004-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2548-
เลขเรียกJF1358 .ว74,360 ท237ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22,938
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีนโยบายสาธารณะ : เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน / บรรณาธิการ, มุทิตา เชื้อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสุขภาวะของบุคคลและชุมชน, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549, [2006]
เลขเรียกJC571 ว913 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
22,939
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีผลงานการมีส่วนร่วมของพลเมือง = Public participation fair / กองบรรณาธิการ ถวิลวดี บรีกุล, ทวิติ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544.
เลขเรียกJF799 ว913,302.14 ส14ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
22,940
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีวัฒนธรรม innovative forum 2006 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549
เลขเรียกJF1358.T5 ว874 2549,352.2 ส215ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
22,941
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีวิชาการสาธารณะ : เปิดศักราชสิทธิมนุษยชน : เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีวิชาการสาธารณะ "เปิดศักราชสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกJC571 ว913 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
22,942
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีสาธารณะ : อนาคตประเทศไทย = Modernized Thailand / ประเวศ วะสี และเสน่ห์ จามริก.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549
เลขเรียกJQ1745 .ป43 2549,303.4 ป1711ว 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
22,943
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองไทย : เอกสารการสอนชุดวิชา 80204 = Thai political economy / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกJQ1745 ส747ศ,330.9593 ศบ854 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
22,944
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจกับการเมืองไทย : หน่วยที่ 1-7 = Thai political economy / สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธ...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกJQ1745 ส747ศ 2544,330.9593 ส418ศ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนเรศวร
22,945
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจการเมือง (เพื่อชุมชน) ฉบับพิเศษ : ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียกJC571 ศ854 2543,323 ธ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
22,946
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจการเมืองไทย 2544-2553 ยุคห้านายก / วิวัฒน์ชัย อัตถากร.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ชัย อัตถากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำปิงใส, 2553.
เลขเรียกJQ 1745 ว37ศ 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
22,947
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ฉบับที่ 1 ลุกขึ้นสู้/ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2542.
เลขเรียกJQ 1749.T4 ณ211ศ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22,948
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียวและนิเวศวิทยาการเมือง = Green political economy and political ecology / ปร...
ชื่อผู้แต่งปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561
เลขเรียกJQ 1749.T4 ป467ศ,330.9593 ป467ศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
22,949
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกทัศน์กับการวิเคราะห์ระบบและการเปลี่ยนแปลง/ ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกJQ 1748.T4 ป467ศ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
22,950
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ : บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียกJQ1743 ร62,342.593 ร112ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา