Found: 26,214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกJF1358.T5 ป2ส 2559,351.011 ป117ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกJF1358.T5 ป24 2560,350 ป117ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง [Text] = 3 Paradigms of public ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกJF1358.ท9 ป24,350 ป117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง / ปกรณ์ ศิริประกอบ
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกJF 1358 ป11 2560,351.011 ป117ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เดือนสุดท้าย / โดย นายหนุนยัน [นามแฝง] และ หมู่ขัน อารมณ์ดี [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียกJQ1749.ฮ9 พ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน ระหว่างภาความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม / น...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJZ5596 น266ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกันระหว่างภาคความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม / ห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJQ 1745 .A55N3 ส26 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 แสนยานุภาพ กองกำลัง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม่ทัพหญิงแห่งเพื่อไทย / โดย กองบรรณาธิการ ; บรรหาร ทิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกJQ1745 ส2257 2554,923.2593 ส648
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี กรุงเทพมหานคร / กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. กองประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2548.
เลขเรียกJS7415.B3 ก462 2548,352.0094
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี แห่งชีวิตนักปกครอง / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การพิมพ์พระนคร, 2519.
เลขเรียกJQ1746.ฮ1 จ65,92 จ215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี แห่งชีวิตนักปกครอง. ตอน 2 / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีระชัย, 2524.
เลขเรียกJQ1746 จ215ส 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ปี การเมืองไทย : ประชาธิปไตยในวังวน / คณิน บุญสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียกJQ1745 ค132ส,320.9593 ค132ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ 23 พฤษภาคม 2542 / [กรมวิชาสหการ].
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542].
เลขเรียกJQ1746.Z33 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ 23 พฦษภาคม 2542 / กรมวิเทศสหการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
เลขเรียกJX1579.5 ว611ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ : 23 พฤษภาคม 2542 / กรมวิเทศสหการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกJX1579.5 ก169ป 2542,327.17 ก169ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา