Found: 26,745  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2543-2549 ทักษิณ ชินวัตร ทำชาติวิกฤต / อนันต์ อมรรตัย ; กีรติ เกียรติยากร, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อมรรตัย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์ วี.ซี.กราฟฟิค แอนด์ พริ้นติ้ง ดีไซน์, 2550.
เลขเรียกJQ1745.A1 อ3 2550,959.3042 อ15ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ถอดรหัสลับทักษิณ / แก้วรวมช่อ.
ชื่อผู้แต่งแก้วรวมช่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก85 2547,658.4092 ส476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สภากรุงเทพมหานคร / สภากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากรุงเทพมหานคร, 2543.
เลขเรียกJS7415 B3 ส46 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สภากรุงเทพมหานคร = 28th Anniversary of the Bangkok Metropolitan Administration Council / สภา...
ชื่อผู้แต่งสภากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาฯ, 2543].
เลขเรียกJS7409.ก4 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปีสภากรุงเทพมหานคร = 28th anniversary of the Bangkok Metropolitan Administration Council / สภาก...
ชื่อผู้แต่งสภากรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากรุงเทพมหานคร, 2544?
เลขเรียกJS7402 ส226ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after october 14 / บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A15 ส64 2547,320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ แห่งความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ส63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ, สันติสุข โสภณสิริ ... [คนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกJQ 1749 .A15 ส26 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคม / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2553.
เลขเรียกJQ1748 ส35,347 ร146 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์], 2544.
เลขเรียกJQ1748 ว68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกJF1358.T5 ป2ส 2559,351.011 ป117ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
225
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกJF1358.T5 ป24 2560,350 ป117ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา