Found: 23,166  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 แสนยานุภาพ กองกำลัง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม่ทัพหญิงแห่งเพื่อไทย / โดย กองบรรณาธิการ ; บรรหาร ทิน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกJQ1745 ส2257 2554,923.2593 ส648
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี กรุงเทพมหานคร / กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและผลิตสื่อ.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. กองประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2548.
เลขเรียกJS7415.B3 ก462 2548,352.0094
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี แห่งชีวิตนักปกครอง / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การพิมพ์พระนคร, 2519.
เลขเรียกJQ1746.ฮ1 จ65,92 จ215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง32 ปี แห่งชีวิตนักปกครอง. ตอน 2 / จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีระชัย, 2524.
เลขเรียกJQ1746 จ215ส 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง33 ปี การเมืองไทย : ประชาธิปไตยในวังวน / คณิน บุญสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งคณิน บุญสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
เลขเรียกJQ1745 ค132ส,320.9593 ค132ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ 23 พฤษภาคม 2542 / [กรมวิชาสหการ].
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542].
เลขเรียกJQ1746.Z33 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ : 23 พฤษภาคม 2542 / [ถวัลย์ พลพัชน์ ... และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม [2542]
เลขเรียกJX1579.5 ว611ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ : 23 พฤษภาคม 2542 / กรมวิเทศสหการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
เลขเรียกJX157.5 ส6 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทย / บัญชา แก้วเกตุทอง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา แก้วเกตุทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, [25--?]
เลขเรียกJQ1745.ก5 บ61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปีแห่งการปฏิวัติ / ค้นคว้ารวบรวมและเขียนจากความทรงจำ โดย สว่าง ลานเหลือ
ชื่อผู้แต่งสว่าง ลานเหลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกJ C491 ส419 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง : ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.A8 ว358ส 2518,329.593 ว181ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.ก795 ว5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 year of repair for all Thais and Thailand under the government of Prime Minister Dr. Thaksin Shina...
พิมพลักษณ์Bangkok, Thailand : The Secretariat of the Cabinet Printing Office, 2004
เลขเรียกJQ1745 F67 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
224
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 Years of repair for all thails and Thailand under the government of Prime Minister Dr. Thaksin Shi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55P64ร64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา