Found: 23,142  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2552 ถอดรหัสลับทักษิณ / แก้วรวมช่อ.
ชื่อผู้แต่งแก้วรวมช่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก85 2547,658.4092 ส476
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สภากรุงเทพมหานคร / สภากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากรุงเทพมหานคร, 2543.
เลขเรียกJS7415 B3 ส46 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สภากรุงเทพมหานคร = 28th Anniversary of the Bangkok Metropolitan Administration Council / สภา...
ชื่อผู้แต่งสภากรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สภาฯ, 2543].
เลขเรียกJS7409.ก4 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปีสภากรุงเทพมหานคร = 28th anniversary of the Bangkok Metropolitan Administration Council / สภาก...
ชื่อผู้แต่งสภากรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภากรุงเทพมหานคร, 2544?
เลขเรียกJS7402 ส226ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย = Thai democracy : three decades after october 14 / บรรณาธิการ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.
เลขเรียกJQ1749.A15 ส64 2547,320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ทศวรรษ แห่งความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2549]
เลขเรียกJQ1745.A55C6 ส63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อสังคม / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2553.
เลขเรียกJQ1748 ส35,347 ร146 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี แห่งการสืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์วัฒนธรรม / กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2560
เลขเรียกJQ1746.Z3วธ ก-ส 2560,306.06 ก218ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์], 2544.
เลขเรียกJQ1748 ว68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกJF1358.T5 ป2ส 2559,351.011 ป117ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administ...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกJF1358.T5 ป24 2560,350 ป117ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง / ปกรณ์ ศิริประกอบ
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกJF 1358 ป11 2560,351.011 ป117ส 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เดือนสุดท้าย / โดย นายหนุนยัน [นามแฝง] และ หมู่ขัน อารมณ์ดี [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2520.
เลขเรียกJQ1749.ฮ9 พ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา