Found: 25,557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ; กัญญาณี หงษ์ปาน, ภาพกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559, [2016]
เลขเรียกJQ1746 ส473 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช.มีผลงานอะไรบ้าง? / โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw) ; ภาพการ์ตูน, กัญญานี ห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ 1745 .A7 ส19 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกJQ1745.G6 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535.
เลขเรียกJQ1745.T1 ล7ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537.
เลขเรียกJQ1749.A15 ล761ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 แพร่ง 112 / ใบตองแห้ง ; บรรณาธิการ สินีนาถ เศรษฐพิศาล.
ชื่อผู้แต่งใบตองแห้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกJQ1745 บ942ส,320.9593 บ942บ ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2+8 นโยบาย กกอ. : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ. 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ...
ชื่อผู้แต่งชุลีกร กิตติก้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561
เลขเรียกJQ 1746.Z3 ร451,378.593 ช637ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 กระทรวง กลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
เลขเรียกJQ1746 ย126 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, [252-]
เลขเรียกJA98 ก325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2530]
เลขเรียกJA92 ก55,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / โดย กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [253?].
เลขเรียกJA82 ก325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ที่สุด--รัฐบาลทักษิณ 4 ปี แห่งความล้มเหลว--หยุดได้แล้ว / รวบรวมโดย ตรีพล เจาะจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย พรรคประชาธิปัตย์, [2550].
เลขเรียกJQ1746 ย65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา