Found: 26,214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกJQ1745.G6 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาระบบราชการกับก้าวต่อไปที่คาดหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกJQ1745 ป629 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535.
เลขเรียกJQ1745.T1 ล7ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2537.
เลขเรียกJQ1749.A15 ล761ส 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2+8 นโยบาย กกอ. : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ. 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ...
ชื่อผู้แต่งชุลีกร กิตติก้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561
เลขเรียกJQ 1746.Z3 ร451,378.593 ช637ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 กระทรวง กลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547.
เลขเรียกJQ1746 ย126 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกJA98 ก325,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2530]
เลขเรียกJA92 ก55,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ที่สุด--รัฐบาลทักษิณ 4 ปี แห่งความล้มเหลว--หยุดได้แล้ว / รวบรวมโดย ตรีพล เจาะจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย พรรคประชาธิปัตย์, [2550].
เลขเรียกJQ1746 ย65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี 6 ตุลา / คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 20 ปี 6 ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539.
เลขเรียกJQ1745.T1 ย6 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กทม. 35 / กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2535.
เลขเรียกJS7402 ก263ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา