Found: 23,201  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกJQ1745.G6 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลประชาธิปไตย / [สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี].
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2538].
เลขเรียกJQ1745 ส64,351 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535.
เลขเรียกJQ1745.T1 ล7ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 แพร่ง 112 / ใบตองแห้ง ; บรรณาธิการ สินีนาถ เศรษฐพิศาล.
ชื่อผู้แต่งใบตองแห้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียกJQ1745 บ942ส,320.9593 บ942บ ล.3
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2+8 นโยบาย กกอ. : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย กกอ. 2+8 (พ.ศ. 2556-2560) และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ...
ชื่อผู้แต่งชุลีกร กิตติก้อง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561
เลขเรียกJQ 1746.Z3 ร451,378.593 ช637ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งศึกษิต, [252-]
เลขเรียกJA98 ก325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [2530]
เลขเรียกJA92 ก55,320.5 ก17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิดทางการเมือง / โดย กวี อิศริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งกวี อิศริวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, [253?].
เลขเรียกJA82 ก325
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ที่สุด--รัฐบาลทักษิณ 4 ปี แห่งความล้มเหลว--หยุดได้แล้ว / รวบรวมโดย ตรีพล เจาะจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัย พรรคประชาธิปัตย์, [2550].
เลขเรียกJQ1746 ย65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กทม. 35 / กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2535.
เลขเรียกJS7402 ก263ป 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กทม.35.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2535.
เลขเรียกJS7409.B2 .ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (พ.ศ. 2540-2560) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
ชื่อผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, 2560.
เลขเรียกJQ 1746 ก19 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์ และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงาน ก.พ. และ สำนักงานเสริมสร้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกJQ1746 ส5 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา