Found: 174,770  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
106
image
Type Book
Title"ลักษณะอุตสาหกรรมขนาดย่อมของไทย" บรรณานิทัศน์ศึกษาและบทวิเคราะห์ เปรียบเทียบญี่ปุ่น : รายงานการวิจั...
Authorไว จามรมาน
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
Call NumberHD2346.T35 .ว92
Libraryมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
107
image
Type Book
Title"วันมหาปิติ" วารสาร อ.ม.ธ. ฉบับพิเศษ 14 ตุลาคม / องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. องค์การบริหารนักศึกษา.
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516.
Call NumberHV6485.ท9 ธ48
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
Type Book
Title"วิถีพ่อ วิถีพอเพียง" มิติของคริสตชนบนผืนแผ่นดินไทย / [บรรณาธิการ ทองหล่อ นาคสุขศรี]
Imprint[กรุงเทพฯ ] : สภาคริสตจักรในประเทศไทย, ค.ศ. 2007 [2550]
Call NumberHC445 ว577
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
Type Book
Title"ศาสตร์แห่งพระราชา" : แนวคิด ภูมิปัญญานำสู่การปฏิบัติ เพื่อทำ คน ให้เป็น ฅน / ผู้แต่ง วีรยุทธ สุวร...
Authorวีรยุทธ สุวรรณทิพย์
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
Call NumberHC445 ว847 2553,630 ว 791 ศ 2553
Libraryมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
110
image
Type Book
Title"ศาสตร์แห่งพระราชา" : แนวคิด ภูมิปัญญานำสู่การปฏิบัติ เพื่อทำคน ให้เป็น ฅน / ผู้แต่ง วีระยุทธ์ สุวรร...
Authorวีระยุทธ์ สุวรรณทิพย์
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
Call NumberHC445 ว833ศ 2553
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
111
image
Type Book
Title"สงกรานต์เลือด" ศึกครั้งสำคัญและบทเรียนราคาแพง ของ "คนเสื้อแดง" / สิงห์ทอง บัวชุม
Authorสิงห์ทอง บัวชุม
Imprintกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทองกมล, 2553.
Call NumberHV6485.T5 ส717
Libraryมหาวิทยาลัยขอนแก่น
112
image
Type Book
Title"สมัครงาน" ทางอินเตอร์เน็ต / โสภาภรณ์ สุขภิรมย์, อวยพร โกมลวิจิตรกุล.
Authorโสภาภรณ์ สุขภิรมย์.
Imprintกรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2547.
Call NumberHF5383 .ส94 2547,658.311 ส979ส
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
113
image
Type Book
Title"สหพัฒน์และบริษัทในเครือ" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโร...
Authorเทียม โชควัฒนา
Imprintกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
Call NumberHF5386 ท749ส 2554,658 ท84ส
Libraryมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
114
image
Type Book
Title"สังคมต้องการคนเก่งที่เป็นคนดี" และ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์.
Authorไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์.
Imprintกรุงเทพฯ, 2555.
Call NumberHN 720 .C6 พ95 2555
Libraryสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
115
image
Type Book
Title"สำนึกจากปลายปากกา : ปรารถนาจะชดใช้ให้กับเหยื่อและสังคม"
Imprint[กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, [2549?]
Call NumberHV8656.T5 ส63
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
116
image
Type Book
Title"หาย ตาย เจ็บ" : ภาพสะท้อนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของประชาชนไทย / กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคน...
Imprintนครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.
Call NumberHB886 ม5 no.167 2536
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล
117
image
Type Book
Title"อนาคตที่เราต้องการThe future we want" / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทร...
Authorกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
Call NumberHC 85R5 อ176 2556
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
118
image
Type Book
Title"อสังหาริมทรัพย์" ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 37 และโครงการนำร่องเพื่อสร้างฐานข้อมูลระดับชาติ ทางด้านธุรก...
Imprintกรุงเทพฯ : ฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537.
Call NumberHD890.572 อ53 2537
Libraryมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
119
image
Type Book
Title"อุตสาหกรรมขนาดย่อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีชนบทกรณีศึกษาภาคตะวันตก" : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ /...
Authorอภิเศก ปั้นสุวรรณ
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
Call NumberHD2346.T52W47 อ46 2547
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
120
image
Type Book
Title"เขย่า" กลยุทธ์ "บู๊ + บุ๋น" = Shake! marketing for all / จุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.
Authorจุฑาทิพ อิงวัฒนโภคา.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ อิน มาร์เก็ตติ้ง, 2550.
Call NumberHF5415.13 .จ73 2550
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ