Found: 171,377  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
78
image
Type Book
Title"ป้องกันปัญหาราคาแพง" : วิธีป้องกันวิกฤตก่อนปัญหาเกิด คู่มือที่เจ้าของธุรกิจและนักบริหารทุกคนต้องมี...
Authorทราเวอร์โซ, เดบรา คุนทซ์.
Imprintกรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, 2546.
Call NumberHD30.28 ท4ป 2546
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
80
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" กับการปฏิรูปการเมือง / นุ่มนวล ยัพราช บรรณาธิการ.
Imprintกรุงเทพฯ : โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย, [2549]
Call NumberHQ1236.5.ท9 ผ74 2549
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
81
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" ในทัศนะของจิตร ภูมิศักดิ์ / สุชีลา ตันชัยนันท์.
Authorสุชีลา ตันชัยนันท์.
Imprint[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
Call NumberHQ1393 .ส73
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
82
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล บรรณาธิการ.
Imprintเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call NumberHQ1750.55 .ผ745 2547,305.4 ผ 762 2547
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
..more
83
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ /;บรรณาธิการ กฤตยา อาชวนิจกุล.
Imprintเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call NumberHQ 1240 ผ111 2547
Libraryมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
84
image
Type Book
Title"ผู้หญิง" ในวาทกรรมสิทธิทางเพศ / กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา ทองสิมา, บรรณาธิการ.
Imprintเชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
Call NumberHQ1180 ผ785,305.4 ผ 762 2547
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
85
image
Type Book
Title"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
Authorสุริชัย หวันแก้ว.
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
Call NumberHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
86
image
Type Book
Title"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" : การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา ว...
Authorการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพมหานคร)
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
Call NumberHN700.55.Z9S65 ก643 2548
Libraryมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
87
image
Type Book
Title"พอเพียง โลกเย็น" : การประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 22 มีนาคม 25...
Authorการประชุมวิชาการระดับชาติขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 1 : 2553 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Imprintกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call NumberHC445.A5 ก6พ 2553
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88
image
Type Book
Title"พูดจาประสาการตลาด"
Authorสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.
Imprintกรุงเทพฯ : บริษัท มีเดียโฟกัส, 2532.
Call NumberHF5415 .ก65
Libraryมหาวิทยาลัยศิลปากร
89
image
Type Book
Title"พ่อ" ในสังคมไทย / โดย เฉลียว บุรีภักดี ... [และคนอื่นๆ].
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526.
Call NumberHQ756 ฉ7
Libraryมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90
image
Type Book
Title"ภาษา" คืออะไร = "What is a language"? : by C. Baker and D. Cokeley.
Authorบาร์เกอร์, ซี
Imprint[ม.ป.ท.: ท.ป.พ., 253-?]
Call NumberHV2474 บ293ภ 2532
Libraryมหาวิทยาลัยมหิดล