Found: 176,044  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
174,901
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค : จังหวัดสระบุรี รายงานฉบับส...
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา] : ศูนย์ศึกษาและถ่ายโอนเทคโนโลยีการขนส่ง สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2550.
เลขเรียกHE373.T53S29 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
174,902
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดพัทลุง : รายงานฉบับสม...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะ, 2551.
เลขเรียกHE373.T53P35 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
174,904
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแพร่ : รายงานฉบับสมบู...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะ, 2549.
เลขเรียกHE373.T53P44 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
174,905
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแพร่ : รายงานฉบับสมบู...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่] : คณะ, 2549.
เลขเรียกHE373.T53P654 ค94 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
174,906
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดแพร่ : รายงานฉบับสมบู...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะ, 2549.
เลขเรียกHE365.T54P6 ค942 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
174,907
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจรและการขนส่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช : ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย, 2540.
เลขเรียกHE373.T53N6 ว4ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
174,908
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจข้อมูลและศึกษาสภาพการจราจรและขนส่งในจังหวัดขอนแก่น : รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 5 กุมภ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัย, [2539]
เลขเรียกHE373.T53K45 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
174,909
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มผูรับบริการและมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของกรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2551
เลขเรียกHF5415.5 ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
174,910
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทางโทรศัพท์ เรื่อง บทบาทธนาคารกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย / โดย กลุ่ม...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2542].
เลขเรียกHG1582.ท9 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
174,911
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทางโทรศัพท์เรื่อง """"""""บทบาทธนาคารกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย""""""...
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542
เลขเรียกHG1778.T5 ส63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
174,912
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทางโทรศัพท์เรื่อง "บทบาทธนาคารกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประ ชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2542.
เลขเรียกHG1582 T5 ค94 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
174,913
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทางโทรศัพท์เรื่อง"บทบาทธนาคารกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทย" ระหว่างวันที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2542.
เลขเรียกHG3300.55.A6 ค962 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
174,914
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความต้องการด้านบริการไปรษณีย์โทรเลขของภาคธุรกิจเอกชนในกรุงเทพมหานคร / ทิพย์สุดา จาระเวช...
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา จาระเวชสาร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวิชาการและแผนงาน กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2536.
เลขเรียกHE7240.55 .ท36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
174,915
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรของกรุงเทพมหานคร / โดย เทียนฉาย กีระนันทน์ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2525.
เลขเรียกHN700.55.B3 ค962 ล.1-2 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา